Lausunto ehdotuksista laiksi panostustyön turvallisuudesta ja valtioneuvoston asetukseksi panostus- ja räjäytystyön pätevyyskirjoista

06.02.2015

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa ehdotuksista laiksi panostustyön turvallisuudesta ja valtioneuvoston asetukseksi panostus- ja räjäytystyön pätevyyskirjoista. Elinkeinoelämän keskusliitto EK lausuu seuraavaa:

Ehdotukset laiksi panostustyön turvallisuudesta ja valtioneuvoston asetukseksi panostustyön pätevyyskirjoista ovat hyvin valmisteltuja. Ehdotetut säädösmuutokset vastaavat panostajalainsäädännön uudistamiselle asetettuja tavoitteita ja ovat Elinkeinoelämän keskusliiton mielestä kannatettavia.

EK pitää lakiehdotuksen 11§:ssä mainittua suppean turvallisuusselvityksen ja poliisin lausunnon hankkimista panostajan pätevyyskirjaa hakeneista perusteltuna yhteiskunnan turvallisuuden kannalta.

Turvallisuusselvityksen perusteella annettava turvallisuusselvitystodistus on voimassa enintään viisi vuotta. Näin ollen myös panostajan pätevyyskirjan voimassaolo on EK:n näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaista kytkeä turvallisuusselvityksen voimassaoloaikaan ja lyhentää pätevyyskirjan voimassaoloaikaa kymmenestä vuodesta viiteen vuoteen. Lisäksi tieto turvallisuusselvityksen tekemisestä ja turvallisuusselvitystodistuksen myöntämisestä voidaan merkitä turvallisuusselvitysrekisteriin. Tällöin panostajan pätevyyskirjan haltijan mahdollista syyllistymistä rikoksiin voidaan seurata pätevyyskirjan voimassaolon ajan turvallisuusselvityslain mahdollistaman nuhteettomuusseurannan avulla.

Kannatamme lakiehdotuksen 4 §:n esitystä uudesta räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjasta. Uusi pätevyysluokka korostaisi räjäytystöihin liittyvää suunnittelua ja johtamista. Samalla tällaisen pätevyyskirjan hankkineilla olisi nykyistä paremmat valmiudet näihin tehtäviin.

Valtioneuvoston asetusehdotuksessa oleva esitys panostajan pätevyyskirjojen jakamisesta työskentelyolosuhteiden mukaisesti 1) maanpäällisiin ja vedenalaisiin sekä 2) maanalaisiin töihin on mielestämme perusteltu. Tällainen jako mahdollistaisi työmaiden ja niiden vaikutuspiirissä olevien henkilöiden ja infrastruktuurin turvallisuustason nostamisen.

EK katsoo, että panostajalainsäädännön uudistusten voimaantulon siirtymäajan pidentäminen ehdotetusta kolmesta vuodesta viiteen vuoteen olisi järkevää. Olisi kohtuutonta, että kaikkien pätevyyskirjan haltijoiden tulisi uusia nykylainsäädännön aikana hankkimansa kymmenen vuotta voimassa oleva pätevyyskirja viimeistään kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta, vaikka pätevyyskirja voisi ääritapauksessa olla voimassa vielä seitsemän vuotta.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työmarkkinat

Ilkka Oksala
Johtaja