Lausunto ehdotuksista valtioneuvoston periaatepäätökseksi Cleantech-ratkaisuista julkisissa hankinnoissa (EK-2013-96)

15.03.2013

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Ympäristöministeriö ovat pyytäneet Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta (jäljempänä EK) lausuntoa ehdotuksista valtioneuvoston periaatepäätökseksi uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa.

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa noin 30 miljardia euroa vuodessa. Määrä lähentelee jo kahtakymmentä prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. On ymmärrettävää, että julkisilla hankinnoilla pyritään edistämään verovarojen tehokkaan käytön ja kilpailumahdollisuuksien hyödyntämisen lisäksi muita yhteiskunnallisesti tavoittelemisen arvoiseksi arvioituja politiikkoja.

Cleantech-ratkaisuilla tarkoitetaan ehdotuksen mukaan tuotteita, palveluja, prosesseja ja järjestelmiä, jotka pienentävät haitallisia ympäristövaikutuksia ja edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä materiaali- ja energiatehokkuutta. EK pitää järkevänä lähestymistapana määritellä cleantech-ratkaisut laajasti.

EK kannattaa cleantech-ratkaisujen edistämistä julkisissa hankinnoissa. Edistämisen tapa on kuitenkin valittava huolella niin, että sillä ei vääristetä kilpailua. Periaatepäätöksen hyviin tavoitteisiin ei tulisi pyrkiä keinoilla, jotka perusteettomasti syrjivät tai suosivat esimerkiksi tiettyä toimijaa, tuotetta, materiaalia, tuotantotapaa tai teknologiaa. Julkisissa hankinnoissa tulisi mahdollisimman pitkälti pyrkiä siihen, että hankintayksikkö määrää hankinnan kohteen ominaisuudet ja sitä koskevat tavoitteet, mutta jättää tarjoajien ratkaistavaksi parhaat toteutustavat lopputulokseen pääsemiseksi.

Ehdotuksessa cleantech-ratkaisujen määrän tavoitteeksi asetettu yksi prosentti kaikista hankinnoista vuodessa tarkoittaisi, että julkinen sektori ostaisi cleantech-ratkaisuja vähintään 300 miljoonan euron arvosta vuodessa. On selvää, että tällainen julkisen sektorin kysyntä loisi merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia alan toimijoille, ja tarjoaisi esimerkiksi toiminnan alkuvaiheessa oleville yrityksille elintärkeitä referensse-jä, joiden avulla ne voivat kasvaa ja kansainvälistyä.

Elinkaarivaikutusten huomioiminen julkisissa hankinnoissa on kannatettavaa, kunhan elinkaarikustannusten laskentaperusteet on laadittu avoimesti, syrjimättömästi ja tasapuolisesti. Elinkaarikustannusten laskennassa tulee huomioida tuotteiden ja materiaalien käytön kokonais-päästöt ja -ympäristövaikutukset elinkaaren aikana.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ehdotetut toimenpiteet ovat kannatettavia. Kestävien hankintojen neuvontapalvelun perustaminen on tarpeen, ja sen tulisi voida avustaa niin hankkivia viranomaisia kuin tarjoavia yrityksiä. Niin cleantech-ratkaisujen hankintojen, kuin minkä tahansa julkisten hankintojen suunnitelmallisuuden parantaminen on kaikkien etu – ostajan, myyjän ja veronmaksajan. Erittäin tärkeä näkökulma on myös kannustaa viranomaisia tekemään innovatiivisia julkisia hankintoja.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Lainsäädäntö ja hallinto

Hannu Rautiainen
johtaja