Lausunto hallituksen esitykseksi laiksi teknologian tutkimus- ja kehittämisyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi (EK-2014-28)

02.04.2014

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. EK esittää kunnioittavasti seuraavaa.

Lain muutoksen taustalla on valtioneuvoston syyskuussa 2013 tekemä periaatepäätös, jolla tähdätään tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen toteuttamiseen. Tavoitteena on parantaa suomalaisen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kykyä toimia nopeasti muuttuvissa olosuhteissa sekä tehostaa nykyisten resurssien käyttöä.

EK on kannattanut valtion tutkimuslaitoskentän rakenteellista uudistamista, mutta ei ole kannattanut tutkimusrahoituksen uudelleen allokointiin liittyviä muutoksia, kuten strategisen tutkimuksen instrumentin perustamista.

Lausunnolla olevan esityksen mukaan Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Mittatekniikan keskus MIKES yhdistetään, sekä VTT:stä ja MIKES:sta muodostuva uusi yksikkö yhtiöitetään. Lisäksi esityksessä ehdotetaan nykyisin MIKES:in osana olevan FINAS -akkreditointi-palvelun uudelleensijoittamista osaksi turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesia.

EK kannattaa VTT:n yhtiöittämistä ja esityksessä ehdotettuja organisaatio- ja lakimuutoksia. Nykyiseen virastomuotoon liittyy haasteita, jotka vaikeuttavat mm. VTT:n toimimista kansainvälisillä tutkimusmarkkinoilla, sekä joustavien ja kustannustehokkuutta edistävien johtamismallien ja -rakenteiden muodostamista.

EK näkee VTT:n toiminnan ja sen toimintaedellytysten parantamisen tärkeänä Suomen elinkeinoelämän uudistumiselle, uusien työpaikkojen ja kasvun syntymiselle. VTT:n kansainvälisellä toiminnalla lisätään Suomen kansantalouden kannalta tärkeää palveluvientiä.

EK haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota eräisiin esityksessä mainittuihin seikkoihin.

Esityksessä mainitaan, että VTT:n yhtiöittäminen toisi lisää läpinäkyvyyttä, ja se selkeyttäisi VTT:n asemaa kilpailuoikeuden, valtiontukisääntöjen ja hankintalainsäädännön kannalta. Läpinäkyvyyden parantamisen osalta ei kuitenkaan esitetä minkäänlaisia perusteluita.

Valtiontuki- ja kilpailuoikeudelliselta kannalta VTT:n nykytoiminnassa, sekä perustettavan yhtiön osalta ei nähdä ristiriitoja maksullisen toimeksiantotutkimuksen ja julkisen tutkimuksen välillä. Julkista tutkimusta ja toimeksiantoihin perustuvan tilaustutkimuksen yhdistävää mallia voidaan pitää hyvänä ja perusteltuna, mutta mahdolliset markkinahäiriöt kansallisilla kilpailluilla markkinoilla (suhteessa esimerkiksi konsulttipalveluita tarjoaviin yrityksiin) tulisi olla mahdollisimman vähäiset. Sama koskee myös muita julkisia tutkimuslaitoksia ja yliopistoja.

Esityksessä korostetaan, että kilpailu- ja markkinakysymykset edellyttävät vielä tarkempaa arviota perustettavan yhtiön ja muiden kotimaisten tutkimuslaitosten yrityksiltä saamasta rahoituksesta sen varmistamiseksi, että yhtiön toimintaan ei liity kilpailuneutraliteettikysymyksiä. Tällainen tarkastelu olisi ollut hyvä olla jo käsillä ennen lakiesityksen lausuntovaihetta.

Esityksessä yhtiöittämistä perustellaan lähinnä VTT:n toimintaedellytysten parantamisen näkökulmasta. VTT tulisi kuitenkin käyttämään vuosittain merkittävän summan valtionavustuksen muodossa elinkeino- ja innovaatiopoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toteutumista yhtiössä tulee voida arvioida jatkossakin selvillä periaatteilla ja tähän tulee luoda selkeät ohjaus-keinot.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kilpailukyky ja kasvu

Leena Mörttinen
johtaja