Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö | 14.10.2022 | VN/21541/2020

EK:n ja Teknologiateollisuus ry:n yhteinen lausunto

TEM on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta ja Teknologiateollisuus ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. EK ja Teknologiateollisuus esittävät lausuntonaan seuraavan.

TEM:n valmistelemassa luonnos-HE:ssä ehdotetaan, että valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:hin kohdistuvan rahoitusvalvonnan nykyinen aineellinen sisältö kirjataan lakiin ja ehdotetaan, että valvonnan sisältöä kehitetään työ- ja elinkeinoministeriön antamilla valvonnan sisältöä koskevilla määräyksillä yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa. Markkinapuutealueella toimivan valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n rahoitusvalvonta siirretään Finanssivalvonnan vastuulle. Yhtiölle ei määrätä maksettavaksi valvontamaksua, mutta mainittu yhtiö korvaa Finanssivalvonnalle sen valvonnasta aiheutuneet todennetut kustannukset.

EK:lla ja Teknologiateollisuudella ei ole HE-luonnoksen suhteen huomautettavaa, mutta pidämme tärkeänä, että valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveran edellytyksiä hoitaa lakisääteisiä elinkeinopoliittisia tehtäviään ei mahdollisella valvonnan uudelleenorganisoimisella tai siirrolla heikennettäisi nykyisestä. Ehdotetussa järjestelyssä on hyvää, että Finnveran ainutlaatuinen elinkeinopoliittinen erityistehtävä tunnistetaan. Tässä järjestelyssä on myös huolehdittava siitä, että se ei vaaranna tai hidasta Finnveran tulevan suoran ostajarahoituksen tuotteiden toteuttamista.

On tärkeää, että Finnvera voi jatkossakin toteuttaa sille annettua tehtäviä sellaisten riskien kantamisesta, jotka sille on osoitettu ja että Finnveran kykyä kantaa näitä riskejä ei heikennetä.

Esitämme huolemme siitä, että Finanssivalvonnalla ei ole osaamista Finnveran tapaisen erikoistehtäväyhtiön valvonnasta eikä Finanssivalvonnan perinteinen rahoituslaitosten valvontamalli suoraan sovellu Finnveraan, varsinkaan vienninrahoitukseen. Kun TEM luopuu resursseista, joilla on tarvittava valvontaosaaminen, niin pystyykö TEM pidemmällä aikavälillä huolehtimaan siitä, että Finnveran erityinen elinkeinopoliittinen tehtävä huomioidaan valvonnassa.

Lisäksi kiinnitämme huomiota Finnveran pääomien riittävyyden ja itsekannattavuustavoitteen tarkasteluun. Itsekannattavuuden tarkastelu tulisi tehdä riittävän pitkällä aikavälillä, esim. 15-20 vuotta, jotta Finnveralle jäisi riittävästi tilaa ottaa kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi tarvittavaa riskiä lyhyellä aikavälillä. Tarkasteluissa tulisi korostaa Finnveran toteutuneita tappioita ja varmistaa etteivät yksittäisen tilikauden aikana kirjatut kirjanpidolliset tappiovaraukset vaaranna toiminnan jatkuvuutta.

Tommi Toivola
johtaja; yrityslainsäädäntö
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Mika Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
Teknologiateollisuus ry
Lausuntopalvelu