Lausunto hallituksen esityksestä laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta

22.07.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö | 8.6.2022 | VN/29237/2021

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää lakiesitystä kokonaisuutena tervetulleena uudistuksena. Suomen lainsäädäntö PK- ja mid-cap -yritysten viennin tukemisessa sekä suurempien yritysten pienempien vientikauppojen rahoittamisessa tulee saada samalle tasolle keskeisten kilpailijamaiden kanssa. EK pitää erittäin tärkeänä, että lakiuudistus tulee voimaan viipymättä, sillä sitä on valmisteltu poikkeuksellisen pitkään.

PK- ja mid-cap -yritysten vientiponnistusten tukeminen on perusteltua, koska näiden osuus kokonaistavaraviennistä on Suomessa monia verrokkimaita, kuten Ruotsia ja Tanskaa, selvästi pienempi. Lisäksi monet yritykset etsivät parhaillaan uusia korvaavia markkinoita Venäjän hyökkäyssodan takia. Finnvera-konsernin myöntämät suorat ostajaluotot tarjoaisivat uuden työkalun pienempien vientikauppojen edistämiseen.

Suurempien vientikauppojen kohdalla Finnvera Oyj myöntää nykyjärjestelmässä liikepankille vientitakuun, jolta pohjalta liikepankki rahoittaa ostajaluoton. Vaihtoehtoisesti Vientiluotto Oy myöntää vientiluoton, mutta liikepankilla on merkittävä operationaalinen rooli. Tyypillisesti Finnvera Oyj:n myöntämiä vientitakuita käytetään lähtökohtaisesti vähintään kymmenien miljoonien eurojen arvoisten vientikauppojen ostajaluottojen rahoittamiseen liikepankkien toimesta. Päinvastoin kuin monissa verrokkimaissa, Finnvera-konsernilla ei ole ollut mahdollisuuksia pienempien vientikauppojen suoraan ostajaluototukseen.

EK:n käsityksen mukaan nykyjärjestelmän toimintaperiaatteista johtuva markkinapuute koskee erityisesti pienempien, alle 20 miljoonan euron arvoisten, vientikauppojen ostajaluottojen rahoitusta. Näitä ei tarjoa yksikään Suomessa toimiva pankki. Lakimuutos parantaisi tilannetta, kun Finnvera-konsernilla olisi suora mahdollisuus rahoittaa vientikaupan ulkomaista ostajaa. Siksi on perusteltua, että lainsäädäntöön tehdään muutoksia, jotka laajentavat ja selventävät vientiluottolaitosten toimintamahdollisuuksia pienempien vientikauppojen osalta.

Samalla on tärkeää, että uudistuksen käytännön toteutus rajoittuu markkinapuutteen piirissä oleviin vientikauppoja koskeviin ostajaluottoihin, eikä sen tuloksena synnytetä epätervettä kilpailutilannetta yksityisten ja julkisten toimijoiden välille niissä ostajaluotoissa, joissa markkinat ovat toimivat.

Olennaista on myös se, että uuden lainsäädännön mukaiset ostajaluotot ovat dokumentaatioltaan ja prosesseiltaan yksinkertaisia, edistäen näin kilpailukykyisen hinnoittelun toteuttamista. Ostajaluoton myöntäminen kilpailukykyisin ehdoin tulisi olla mahdollista myös pienimmille, alle miljoonan euron kaupoille.

On tärkeää seurata, kuinka laajasti yritykset alkavat hyödyntää suoria vientiluottoja. EK kannustaakin ministeriötä arvioimaan, millaisia vaikutuksia esitetyllä uudistuksella on viennin edistämiseen ja tarvittaessa kehittämään lainsäädäntöä edelleen. EK aikoo viestiä uudistuksesta ja uuden rahoitusinstrumentin hyödyntämismahdollisuuksista laajasti omalle jäsenkunnalleen.

EK pitää uudistuksen käytännön toimivuuden kannalta erityisen keskeisenä sitä, miten uudet rahoituspalvelut hinnoitellaan. Finnveran olisi kehitettävä prosessit, jotka mahdollistavat ostajaluottojen kilpailukykyisen hintatason verrokkimaihin verrattuna. EK kannustaa Finnveraa hyödyntämään myös lakiesityksen tarjoaman mahdollisuuden hallita luotto- ja korkoriskejä joustavammin ja tehokkaammin kaikessa toiminnassaan.

Lausuntopalvelu