Lausunto hallituksen esityksestä laiksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (EK-2012-323)

12.10.2012

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Ehdotuksella saatettaisiin kansalliseen lainsäädäntöön direktiivi (2011/65/EU) tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (ns. RoHS II-direktiivi). Laki kumoaisi valtioneuvoston asetuksen (853/2004), jolla on täytäntöönpantu aiempi RoHS I-direktiivi (2002/95/EY). RoHS II-direktiivin sääntelyä on laajennettu muun ohella maahantuojia ja jakelijoita koskevilla, laitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen tähtäävillä uusilla velvoitteilla.

Lausuntonaan ehdotuksesta EK esittää:

Ehdotuksen mukaan laissa poikettaisiin tavanomaisesta direktiivien täytäntöönpanotavasta tekemällä lakiin viittaukset suoraan RoHS-direktiivin teknisluonteisiin ja yksityiskohtaisiin säännöksiin. Suoraa viittausmenettelyä käytettäisiin seuraavien direktiivin vaatimusten osalta:

  • soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokat (direktiivin liite I)
  • vaarallisten aineiden käytön rajoitukset ja niitä koskevat poikkeukset (direktiivin 4 artiklan 4-5 kohdat sekä liitteet II-IV)
  • menettelyt, joita noudatetaan haettaessa Euroopan komissiolta poikkeuksen myöntämistä, uusimista tai peruuttamista vaarallisten aineiden käytön rajoituksiin (direktiivin 5 artikla ja liite V)
  • EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältö (liite VI)

Ehdotettua säätämistapaa on perusteltu direktiivin teknisluonteisiin liitteisiin vähintään vuosittain tehtävillä muutoksilla ja päivityksillä sekä kansallisten lainvalmistelun resurssien säästöllä. Ehdotukseen ei sisälly kansallista vaikutusten arviointia, vaan siinä on hyödynnetty komission tekemää arviointia. Komission vaikutusten arvioinnin mukaan sääntelyn negatiivisten vaikutusten odotetaan kohdistuvan erityisesti teollisuuden kustannuksiin ja hallinnolliseen taakkaan.

EK huomauttaa, että ehdotettu poikkeuksellinen säätämistapa ja sen edellyttämä selvilläolo muuttuvista vaatimuksista edellyttävät yrityksiltä huomattavaa panostusta ja joillekin pk-yrityksille usein päivittyvien teknisten liitteiden seuranta voi olla jopa mahdotonta. Lainsäädännön valmistelussa tulisi ottaa huomioon yritysten realistinen mahdollisuus ennakoida tulevaa lainsäädäntöä ja täyttää lain vaatimukset ilman suurta hallinnollista taakkaa. Jotta tämä tämänkaltaisessa sääntelytavassa olisi mahdollista, kansallisesti tulisi varmistaa viranomaispuolella tehtävä ennakoiva seuranta EU-tason säädösvalmistelusta sekä neuvonta ja ohjeistus toimijoille.

Ehdotuksen mukaan lain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluisivat ympäristöministeriölle, mutta ohjauksen ja kehittämisen muotoa tai sisältöä ei ole ehdotuksessa tarkemmin kuvattu. Valtaosin tuotelainsäädännön toimeenpano, johon RoHS II-direktiivinkin toimeenpano kuuluu, on keskitetty työ- ja elinkeinoministeriölle. Pääasiallisena valvontaviranomaisena ehdotuksen mukaan toimisi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), joka valvoo muutakin tuotelainsäädäntöä.

Kansallisesti olisi ensiarvoisen tärkeää varmistaa ministeriöiden ja Tukesin kiinteä yhteistyö sekä yhteydenpito toimijoihin RoHS-direktiivin teknisten muutosehdotusten valmistelussa ja Suomen kannan muodostamisessa. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi riittävän laajapohjaisen seurantaryhmän avulla. Myös ekosuunnittelulain yhteydessä perustetusta ja Tukesin ylläpitämästä neuvonta- ja opastuspalvelusta saatuja hyviä kokemuksia tulisi hyödyntää tämän lain toimeenpanon neuvontaa suunniteltaessa. Neuvonta- ja opastuspalvelu auttaisi erityisesti pk-yrityksiä.

Kunnioittavasti
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Infra ja ympäristö

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala