Lausunto hallituksen esityksestä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetuksesta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (EK-2014-126)

26.08.2014

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta aiheesta. Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittää lausuntonaan seuraavaa.

Hallituksen esityksessä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta painottuvat muutokset liittyen muualta kuin EU/ETA-maista tulevien lääkärien laillistamisprosessiin sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontaprosessiin. Nämä muutosesitykset ovat perusteltuja. Niiden lisäksi on syytä tarkistaa ja päivittää myös lain 30 §, joka koskee ammattiaan itsenäisesti harjoittaneen terveydenhuollon ammattihenkilön potilasasiakirjojen luovuttamista turvaamistoimenpiteenä erillisarkistona ammatinharjoittamispaikkakunnan terveyskeskukseen. Tällainen menettelytapa saattaa edelleen olla varteenotettava, jos kyseessä on ammattiaan omalla vastaanotolla harjoittaneesta henkilöstä. Jos ammattia on harjoitettu lääkäriaseman tai vastaavan palveluntuottajan puitteissa, ei sähköisten potilasasiakirjojen luovuttaminen onnistu teknisesti, vaikka ne muodostavatkin erillisen rekisterin terveydenhuollon toimijan potilastietojärjestelmän sisällä. Sähköisten potilastietojärjestelmien toiminta ja tietojen suojaus huomioiden tällainen turvaamistoimena tehtävä siirto ei tosin olisi tarpeenkaan. Tältä osin on perusteltua tarkistaa laki vastaamaan nykyisiä käytäntöjä potilastietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa.

Esityksessä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta merkittävimmät muutokset koskevat lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden toimimista laillistetun lääkärin tehtävissä. Jatkossa määritetyt pätevyysehdot täyttävät opiskelijat voisivat toimia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ainoastaan palvelussuhteessa sen toimintayksikön ylläpitäjään, jossa he toimivat tilapäisesti lääkärin tehtävissä. Muutoksella halutaan estää opiskelijoiden työskentely lääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä henkilöstövuokrausyritysten kautta. Tavoitteena on esityksen mukaan estää ongelmat liittyen vastuukysymyksiin opiskelijan perehdytyksestä, pätevyyden ja osaamisen varmistamisesta sekä ohjauksesta ja valvonnasta.

Nykylainsäädännön mukaan vastuu vuokratyöntekijän perehdyttämisestä, ohjauksesta ja valvonnasta on aina käyttäjäyrityksellä. Henkilöstövuokrausyrityksen vastuulla on huolehtia siitä, että vuokratyöntekijä täyttää lainsäädännön ja käyttäjäyrityksen määrittämät pätevyys- ja osaamisvaatimukset. Toimintayksikön perehdyttämisvastuun kannalta vuokratyön käyttäminen ei poikkea työntekijän palkkaamisesta työsuhteeseen. Ongelmat perehdytyksessä, ohjauksessa ja valvonnassa eivät ole liittyneet siihen, että kyseessä on vuokratyöntekijä, vaan siihen että käyttäjäyritys on laiminlyönyt omat velvoitteensa näiltä osin.

EU:n vuokratyödirektiivin 2008/104/EY mukaan vuokratyön käytön rajoittaminen on mahdollista vain yleisen edun mukaisista syistä. Lisäksi rajoittamisen tulee olla suhteellisuusperiaatteen mukaista. Esityksessä ei kuitenkaan ole pohdittu, voitaisiinko samaan tavoitteeseen päästä vähemmän rajoittavin keinoin. Vuokratyödirektiivi edellyttää tällaista harkintaa ja sellaisen keinon valitsemista, joka rajoittaa vähiten vuokratyön käyttöä. Tältä osin esitys ei täytä direktiivin vaatimuksia.

Esitetty tapa ratkaista väitetyt perehdytykseen liittyvät ongelmat johtaa osaltaan yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetin vääristymiseen. Yksityiset toimijat eivät esimerkiksi osittaisulkoistuksissa ole terveydenhuollon toimintayksikön ylläpitäjiä, eivätkä näin ollen voi käyttää lääketieteen opiskelijoita tehtäviin, joihin toimintayksikön ylläpitäjä voi heidät palkata. Toimintayksikköä ylläpitävä organisaatio saa näin merkittävän kilpailuedun vuokratyöyritykseen nähden, sillä vuokratyöyritys joutuu käyttämään samoissa tehtävissä valmiita lääkäreitä, joiden osalta palkkakustannukset ovat opiskelijoita korkeammat.

Maamme terveydenhuolto tarvitsee toimiakseen erilaisia mahdollisuuksia terveydenhuollon työvoimahaasteiden ratkaisemiseksi. Vuokratyö mahdollistaa työntekijöille joustavan tavan tehdä työtä ja käyttäjäyrityksille joustavan työllistämisen muodon. Tämän vuoksi ei ole perusteltua estää lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden mahdollisuutta työskennellä terveydenhuollossa henkilöstövuokrausyritysten kautta. Kiellon sijaan toimintatapoja on kehitettävä niin, että opiskelijoiden pätevyyteen, osaamiseen, perehdytykseen, ohjaukseen ja valvontaan liittyvät asiat saadaan aina luotettavasti hoidettua työskentelymuodosta riippumatta.
Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työmarkkinat
Lasse Laatunen
Johtaja