Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi

Valtiovarainministeriö | 12.8.2022 | VN/34178/2021

Lausuntopalvelu