Lausunto HE-luonnoksesta konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

15.01.2021

Oikeusministeriö 3.12.2020 VN/26826/2020

Linkki lausuntopalveluun

Elinkeinoelämän keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta esitykseksi konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Esityksessä ehdotetaan, että konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden käsittelyssä käytettävän Kosti-järjestelmän käyttö määriteltäisiin maksulliseksi. Maksu määräytyisi erikseen jokaiselle
konkurssipesälle ja yrityssaneeraukseen päässeelle yritykselle yrityskohtaisesti.

EK puoltaa uudistusta, mikäli katsotaan, että sillä osaltaan voidaan turvata nykyistä paremmin toimiva järjestelmä konkurssien ja yrityssaneerausasioiden hallinnointiin. Mikäli uudistus osaltaan mahdollistaa konkurssiasioiden käsittelemisen nykyistä tehokkaammin, voidaan tätä uudistusta pitää eri osapuolien kannalta perusteltuna ja ehdotetun maksun suuruutta kohtuullisena.