Lausunto HE-luonnoksesta työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö | 2.6.2020 | VN/15298/2019-STM-1

Luonnoksen mukaan lakeihin ehdotetaan lisättäväksi aiempaa yksityiskohtaisemmat säännökset siitä, millä tavalla vakuutuslaitosten asiantuntijalääkäreiden edellytetään ottavan kantaa laitosten käsiteltäväksi toimitettuihin lääketieteellisiin selvityksiin. Kannanotot olisi laadittava selkeästi ja yhdenmukaisesti, jotta niitä voitaisiin hyödyntää vakuutuslaitoksen antaman, lääketieteellisiin seikkoihin perustuvan päätöksen perusteluina siten kuin eri etuuslaeissa säädetään.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää luonnosta tältä osin tarkoituksenmukaisena.

Luonnoksen mukaan samassa yhteydessä kumotaan laeissa olevat säännökset, joiden mukaan vakuutuslaitoksen lääkärin asiakirjamerkintöihin ei sovelleta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:ä. Lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan lääkäriasiantuntijan tulisi vahvistaa kannanottonsa ”kunnian ja omantunnon kautta”.

EK pitää ”kunnian ja omantunnon kautta” vaatimusta täysin turhana ja harhaanjohtavana sekä esittää siksi sen poistamista seuraavin perustein:

  • lääkäriasiantuntija ei laadi ja allekirjoita määrämuotoisia lääkärinlausuntoja etuudenhakijan terveydentilasta, vaan ottaa kantaa vakuutetun oikeuteen saada korvauksen vakuutuslaitoksen muiden korvausasian käsittelijöiden tapaan; muutkaan käsittelyyn osallistuvat eivät merkitse kannanottojaan asiakirjoihin ehdotetulla tavalla
  • lääkäriasiantuntija toimii toisen käden tiedon perusteella eikä itse ole tutkinut ja hoitanut potilasta; vaatimus ”kunnian ja omatunnon kautta” kannanotosta tarkoittaisi, että lääkärijäsenen pitäisi ”kuitata” hoitavien lääkärien tekemät arviot
  • korvausasian käsittely vakuutuslaitoksessa on pääosin sähköistä, jolloin ei ole olemassa kirjallisia asiakirjoja, joihin ”kunnian ja omatunnon kautta” voitaisiin lisätä; sähköisiin järjestelmiin lisäys voidaan teknisesti tehdä, mutta sen käytännön merkitys olisi olematon
  • lääkäriasiantuntija ja muut korvausasian käsittelyyn osallistuvilla toimivat jo nyt virkavastuulla ja ovat rikosoikeudellisessa vastuussa toiminnastaan; ”kunnian ja omantunnon kautta” ei tätä vastuuta muuta
  • kritiikki lääkäriasiantuntijoita kohtaan tuskin vähenisi, vaan voisi käydä päinvastoin, koska vakuutuslaitokseen päätökseen tyytymätön voisi vastaisuudessa todeta, että edes lääkärin kunnialla ja omallatunnolla ei ole merkitystä.

Lisäksi työtapaturma- ja ammattitautilain säännöstä ansionmenetyskorvauksen perusteena olevasta työansiokäsitteestä ehdotetaan eräiltä osin
täsmennettäväksi.

EK katsoo luonnostellun täsmennyksen aiheelliseksi toteuttaa.