Lausunto kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Työ- ja elinkeinoministeriö | 9.9.2020 | VN/6525/2019

Linkki lausuntopalveluun

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitolta lausuntoa kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä. Elinkeinoelämän keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

EK on vahvasti sitoutunut useisiin paremman sääntelyn tavoitteiden edistämiseen osana edunvalvontatoimenpiteitään ja EK tukee ja edistää hankkeita, joiden avulla voidaan sujuvoittaa
yritysten toimintaa, vähentää velvoitteita tai yrityksille aiheutuvia kustannuksia. Nyt lausunnolla olevan hankkeen tavoitteena on ollut vähentää yritysten lakisääteisiä kustannuksia ja velvoitteita mahdollistamalla mikroyrityskokoluokkaan kuuluville yrityksille mahdollisuuden päättää tilintarkastusta kevyemmän ns. yleisluonteisen tarkastuksen toimittamisesta.

Työryhmän mietintö ja sen osalta esitetyt lukuisat eriävät mielipiteet kuitenkin osoittavat, että tehokasta ja yritysten kustannuksia ja velvoitteita vähentävää kevyempää tarkastusmallia ei ole mahdollista ehdotetulla tavalla saavuttaa. Aiotun kaltaisen kevyemmän tarkastuksen aiheuttamat haitat vaikuttaisivat olevan suurempia kuin siitä saatavat hyödyt.

Vaikka mielestämme mietinnön mukainen kevennetty tarkastusmalli ei ole toimiva, toimii työryhmämietintö ja siinä esitetyt eriävät mielipiteet kuitenkin ansiokkaana ja tilannetta hyvin
kuvaavana vaikutusarviona ja antavat arvokasta lisätietoa aiheesta.

Jatkossa tulisikin kartoittaa muita mahdollisia keinoja, joiden avulla voitaisiin vähentää pienimpien yritysten tilintarkastukseen liittyviä kustannuksia ja velvoitteita. Erään vaihtoehdon tulevaisuudessa saattaisi tarjota IAASB:n käynnistämä selvitystyö, jossa kartoitetaan mahdollisuuksia laatia kokonaan uusi standardi pienyritysten tilintarkastuksista. Eräänä optiona tulisi vielä ottaa huomioon myös  sellaisten mikrokokoluokkaan kuuluvien yritysten vapauttaminen tilintarkastusvelvoitteesta, joilla ei ole lähivuosina tarvetta ulkopuoliselle rahoitukselle tai omistuspohjan laajentamiselle ja siis ei sillä perusteella myöskään perusteltua tarvetta tilinpäätöksen tilintarkastukselle.