Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta otsikossa mainituksi hallituksen esitykseksi. Hallituksen esityksellä korotettaisiin vienti- ja alusluottojen myöntämisen enimmäisvaltuutta sekä eräitä muita viennin rahoitukseen ja vientitakuihin liittyviä valtuuksia.

Hallituksen esityksellä korotettaisiin vienti- ja alusluottojen myöntämisen enimmäisvaltuutta sekä eräitä muita viennin rahoitukseen ja vientitakuihin liittyviä valtuuksia.

Elinkeinoelämän keskusliitto ry ja Teknologiateollisuus ry kannattavat luonnosta hallituksen esitykseksi. Hallituksen esitys tulisi antaa ja käsitellä kiireellisesti. Valtuuden määrä rajoittaa käytännössä ostajaluottojen tarjoamista jo nykyisin. Vientikauppojen voittaminen edellyttää kilpailukykyistä kokonaisuutta, jossa itse vientitavaran ohella rahoitus on nykyisin muodostunut olennaiseksi osaksi. Rahoituksen saatavuudelle ehdollinen rahoitustarjous on käytännössä ostajalle arvoton. Valtuuksien nostaminen esitetyllä tavalla ja kiireellisesti on välttämätöntä suomalaisen tuotannon ja työpaikkojen turvaamiseksi.

Kannatamme myös muita samassa yhteydessä ehdotettuja lainmuutoksia, jotka joustavoittavat Finnvera Oyj:n varainhankintaa sekä yhdenmukaistavat vientiluottoihin ja -takuihin liittyvää kotimaisen intressin määrittelyä.

Korostamme, että jatkossakin on tärkeää edelleen huolehtia julkisen vienninrahoituksen ja vientitakuiden tasojen ja elementtien pitämisestä vähintään keskeisten kilpailijamaiden tasolla. Keskeinen kehityskohde on pk-yritysten ja pienten vientikauppojen mahdollisuus saada viennin rahoitusta.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto ry                Teknologiateollisuus ry
Yrittäjyys ja elinkeinopolitiikka

Jouni Hakala                                             Jorma Turunen
johtaja                                                        toimitusjohtaja