Lausunto luonnoksesta sisäisen turvallisuuden rahaston ohjelmaksi 2021-2027

Sisäministeriö | 6.5.2021 | VN/12758/2021

Kiitämme lausuntomahdollisuudesta ja toteamme seuraavaa:

Pidämme luonnosta ohjelmaksi kokonaisuudessaan erittäin kannatettavana.

Monet luonnoksessa nostetut teemat ovat erittäin tärkeinä myös elinkeinoelämän näkökulmasta. Ohjelmassa on teemoja, joihin liittyvillä riskeillä on toteutuessaan suora vaikutus myös suomalaiseen elinkeinoelämään. Ehkä keskeisin näistä on paikasta riippumaton, teknologiaa monipuolisesti hyödyntävä ja globaali kyberrikollisuus, joka on ollut jo joitakin vuosia ja on edelleen kasvava riski, ja joka on noussut viime vuosina korkeammalle myös yritysjohdon riskikartalla. Onkin erittäin perusteltua ja kannatettavaa, että rahasto-ohjelman läpileikkaavaksi teemaksi on valittu digitalisaatio ja teknologinen kehittäminen. Perusteltu painopistevalinta on myös se, että ohjelmassa korostuu ennalta estämisen ja kouluttamisen tärkeys. Ne ovat tärkeitä mainitun läpileikkaavan teeman osalta, mutta myös muutoin, esim. korruption torjunnan osalta, kuten luonnoksessakin on todettu.

Elinkeinoelämä näkee tarpeellisina myös yhteiset toimet järjestäytyneen rikollisuuden hallinnon ja laillisen liike-elämän rakenteisiin soluttautumisriskin hallitsemiseksi.

Kaikki teemat eivät välttämättä kytkeydy suoraan elinkeinoelämään, mutta koska yritykset tavoittelevat vakaata, ennustettavaa toimintaympäristöä, muillakin mainituilla teemoilla voi pahimmillaan olla merkittävää negatiivista vaikutusta yritysten toimintaympäristöön ja panostukset niihin ovat sen vuoksi myös elinkeinoelämän etu.

Korostamme seuraavassa erityistavoitteisiin liittyviä, elinkeinoelämälle
tärkeitä asiakokonaisuuksia:

Erityistavoite 1: Tiedonvaihto

Edellä kerrottujen, elinkeinoelämälle keskeisten riskien hallinnassa tiedonvaihto on keskeisessä roolissa sekä kansallisesti että kansainvälisesti, eikä pelkästään viranomaisten välillä, vaan myös viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä molempiin suuntiin. Tähän liittyen Suomessakin nähdään juridisia haasteita jo viranomaisten välisessä tiedonvaihdossa, puhumattakaan tiedonvaihdosta viranomaisten ja yksityisen sektorin välillä. Nämä haasteet on määrätietoisesti ratkottava tärkeän ennalta estävyyden tavoitteen tieltä. Juridisten haasteiden ratkaisemisen lisäksi pidämme tärkeänä, että tietojärjestelmien kehittämisessä järjestelmien integrointia tehostetaan ja tiedonkäsittelyssä hyödynnetään automaatiota ja käytetään myös yksityisen sektorin osaamista hyväksi, jotta myös tietojenvaihtoon liittyvät prosessit samalla tehostuisivat ja viranomaisten henkilöresursseja voitaisiin käyttää ydintehtäviin.

Erityistavoite 2: Yhteiset operaatiot

Tähän tavoitekokonaisuuteen soveltuu myös edellä tiedonvaihdon tärkeydestä todettu. Erityisesti haluamme painottaa kyberrikollisuuteen ja ympäristörikollisuuteen liittyvää tiedonvaihtoa ja yhteisiä operaatioita. Esimerkiksi kansainvälisten kyberrikoskokonaisuuksien tutkinnan kannalta Suomi on usein pieni maa ja on tärkeää, että tällöinkin mahdollisten suomalaisasianomistajien oikeusturva kyetään varmistamaan aktiivisella toiminnalla, tietojenvaihdolla ja tutkintatoimenpiteillä.

Erityistavoite 3: Valmiuksien kehittäminen

Erityistavoitteeseen liittyy useita kannatettavia asiakokonaisuuksia, jotka ovat myös elinkeinoelämälle tärkeitä. Erityisesti painotamme hallinnollisen rikostorjunnan kansallista kehitystyötä ja syvempää yhteistyötä sekä viranomaisten välillä että viranomaisten ja yksityisen sektorin välillä.

Koulutuksen kautta on kannatettavaa pyrkiä nostamaan korruptioon liittyvää tietoisuutta. Siihen liittyvää osaamista ja yhteistyötä tulee lisätä. EU:n ilmoittajien suojelua koskevan direktiivin täytäntöönpano tulee edellyttämään laajamittaista koulutusta ja neuvontaa, kuten luonnoksessa on aivan oikein todettu.

Kriittisen infrastruktuurin suojaamisen ja tähän liittyvän varautumisen kehittäminen ovat tärkeitä. Muistutamme, että tässä yhteistyö ja harjoittelu yhdessä yksityisen sektorin kanssa ovat erittäin tärkeitä. Yksityinen sektori tuottaa enenevän osan kriittisen infrastruktuurin palveluista. Tätä ei nähdäksemme ole vielä luonnoksessa riittävästi huomioitu.

Ympäristörikollisuuteen liittyvien resurssien vahvistaminen nähdään elinkeinoelämän piirissä tärkeänä. Nykyinen resurssointi on riittämätöntä.