Lausunto luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston Suomen ohjelmaksi kaudelle 2021-2027

Sisäministeriö | 6.5.2021 | VN/12756/2021

Sisäministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta lausuntoa otsikkoasiassa. Rahastosta avustetaan toimenpiteitä, jotka koskevat turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä, uudelleensijoittamista, laillista maahanmuuttoa, kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja osallisuutta sekä laittoman muuttoliikkeen torjuntaa, paluuta ja uudelleenkotouttamista.  

Euroopan komission alustava arvio Suomen ohjelmaan tulevasta rahoituksesta on
67,9 miljoona euroa sekä ohjelmakauden väliarvioinnin yhteydessä mahdollisesti saatavat lisäosuudet.
 

Ohjelmaluonnos sisältää toimintaympäristökuvauksen sekä kolme erityistavoitetta, joihin rahoitusta ohjataan. Kuten lausuntopyynnössä todetaan, ohjelma on hyvin yleisluonteinen, eikä sisällä yksityiskohtaisia kuvauksia tuettavista toimista tai määritä avustusten jakautumista.  

Erityistavoitteet ovat:  

 1. Vahvistetaan ja kehitetään yhteisen eurooppalaisen  turvapaikkajärjestelmän kaikkia näkökohtia, myös sen ulkoista ulottuvuutta 

2. Vahvistetaan ja kehitetään jäsenvaltioihin suuntautuvaa laillista muuttoliikettä niiden taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden mukaisesti ja edistetään kolmansien maiden kansalaisten tehokasta kotouttamista ja sosiaalista osallistamista 

3. Osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan, tehostetaan tehokasta, turvallista ja ihmisarvoista palauttamista ja takaisinottoa sekä edistetään alkuvaiheessa tapahtuvaa uudelleenkotouttamista kolmansissa maissa 

EK katsoo, että tavoitteet ovat perusteltuja. EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän kehittäminen osaltaan tukee unionin tärkeitä vapaan liikkuvuuden periaatteita. On välttämätöntä, että laillisen maahanmuuton, erityisesti työ- ja opiskeluperusteista maahanmuuttoa Eurooppaan ja Suomeen edistetään. Sosiaalisesti kestävän EU:n ja Suomen on myös pystyttävä edistämään kaikkien täällä laillisesti oleskelevien mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja vastuunkantoon. Laillisen maahanmuuttojärjestelmän olemassaolo ja uskottavuus puolestaan perustuvat siihen, että laitonta muuttoliikettä voidaan torjua. 

EK osallistuu mielellään ohjelmaa täsmentävän toimeenpanosuunnitelman valmisteluun.