Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi poliittisesti merkittävistä julkisista tehtävistä (PEP)

VM on pyytänyt EK:lta lausuntoa otsikkoasiassa. EK esittää lausuntonaan seuraavan.

EK on kannattanut ehdotusta säätää poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden merkittävistä julkisista tehtävistä hankkeen aiemmassa valmistelussa pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän yhteydessä.¹ Tuolloin rahanpesulakiin esitettiin lisäystä, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset poliittisesti vaikutusvaltaisista tehtävistä (PEP).

EK:n näkemyksen mukaan valittu lainsäädäntöratkaisu on kannatettava ja perusteltu sen helpottaessa jossain määrin PEP-henkilöihin liittyvää tulkintaa. Esitysluonnos ei kuitenkaan poista eräitä ongelmallisimpia tulkintatilanteita.

Näin ollen katsomme, että luonnokseen sisältyy eräitä jatkovalmistelua vaativia seikkoja. Nämä liittyvät ennen muuta PEP-henkilön läheisen liikekumppanin määrittelyyn ja PEP-henkilön varajäseniin. Näiden osalta olisi jatkovalmistelussa varmistuttava siitä, etteivät ilmoitusvelvolliset joudu kohtuuttomien tulkintatehtävien eteen asetusta soveltaessaan.

Ilmoitusvelvollisten vastuuta tulisi pyrkiä rajaamaan selkeämmäksi eräissä tyyppitilanteissa, kuten ulkomaisten PEP-henkilöiden osalta. Lisäksi vastuu asiakkaan tai tosiasiallisen edunsaajan PEP-aseman selvittämiseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta tulisi olla asiakkaalla itsellään.

 


¹) VM julkaisi 22.5.2017 arviomuistion ja 14.6.2018 luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 167/2018 vp), jäljempänä esitysluonnos. Arviomuistion ja esitysluonnoksen lausuntokierroksilla osa lausunnonantajista kannatti ehdotusta valtioneuvoston asetuksella säädettävistä poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden merkittävistä julkisista tehtävistä.