Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö | 28.10.2022 | VN/24884/2022

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lla ei ole huomauttamista asetusluonnokseen. Asetusluonnos nähtävillä lausuntopalvelussa.

Lausuntopalvelu