Lausunto oikeusministeriön hallinnonalan erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestämisestä

29.01.2021

Oikeusministeriön 9.12.202 VN/27397/2020

Linkki lausuntopalveluun

Miten arvioitte uudistuksen lähtökohtaa, eli hallinto- ja tukitehtävien kokoamista yhteiseen erityisviranomaisten virastoon?

EK pitää uudistuksen lähtökohtaa, jossa OM:n alaisten erityisviranomaisten hallinto- ja tukitehtävät koottaisiin yhteiseen erityisviranomaiseen lähtökohtaisesti perusteltuna. EK arvioi, että ratkaisu voisi olla nykyistä tarkoituksenmukaisempi tapa kyseisten viranomaisten hallinto- ja tukitehtävien hoitamiseen.

Kansalliset ja kansainväliset säädökset edellyttävät erityisviranomaisten itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Miten katsotte ehdotetun mallin hallinto- ja tukitehtävien uudelleen järjestämiseksi vaikuttavan erityisviranomaisten itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen?

EK:n näkemyksen mukaan ehdotettu malli parantaisi periaatetasolla kyseisten erityisviranomaisten itsenäisyyttä, koska viranomaiset siirtyisivät kauemmas poliittisesti johdetusta ministeriöstä. EK pitää selvityksessä ehdotettua sääntelyratkaisua perusteltuna. EK pitää perusteltuna arvioida, tulisiko asiaa koskevaan lakiin ottaa vielä selvyyden vuoksi nimenomainen säännös siitä, että oikeushallinnon erityisviranomaisten palvelukeskuksella ei ole toimivaltaa erityisviranomaisten sisältölakien mukaisiin asioihin.