Lausunto oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksen luonnoksesta (EK-2012-76)

21.03.2012

Oikeusministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:Ita (jäljempänä EK) lausuntoa oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksen luonnoksesta. EK kiittää lausumismahdollisuudesta ja esittää luonnoksen johdosta muutaman huomion.

EK katsoo, että kansalaisyhteiskuntalinjaus on hyvin laadittu, ja siinä on tunnistettu kaikki keskeisimmät yhteistoimintamuodot kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Kansalaisjärjestöille ja muille sidosryhmille voidaan antaa osallistumismahdollisuuksia monilla konkreettisilla keinoilla, joita on käsitelty luonnoksessa kattavasti.

Esimerkiksi lainvalmistelusta osallistavana prosessina luonnoksessa lausutut periaatteet ovat tärkeitä niin kansalaisvaikuttamisen kuin ylipäätään kaikkien sidosryhmien kannalta. Hyvässä säädösvalmistelussa kuullaan kaikkia sidosryhmiä riittävän aikaisin, ja annetaan heille aito vaikuttamisen mahdollisuus. EK katsoo, että tasapuolisuuden vaatimukset olisi hyvä huomioida myös pohdittaessa esimerkiksi sääntelyä valmistelevan työryhmän kokoonpanoa.

Kuten luonnoksessa on myös ansiokkaasti tuotu esiin, vaikutusten arviointi on keskeinen osa säädösvalmisteluprosessia. Tämä osuus jää EK:n käsityksen mukaan monissa hankkeissa valitettavan vähälle huomiolle.

EK pitää tervetulleena oikeusministeriön aitoja pyrkimyksiä entistä suurempaan avoimuuteen ja vuorovaikutuksellisuuteen ympäröivän yhteiskunnan ja sen eri toimijoiden kanssa.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto
Lainsäädäntö ja kauppapolitiikka

Jukka Ahtela
johtaja