Lausunto opasluonnoksesta SORA-säännösten ja määräysten toimeenpanosta terveydenhuollossa (EK-2014-142)

26.08.2014

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa opasluonnoksesta SORA-määräysten toimeenpanosta terveydenhuollossa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittää lausuntonaan seuraavaa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu luonnos oppaaksi SORA-säännösten ja määräysten toimeenpanosta terveydenhuollossa. Säännösten tavoitteena on parantaa koulutuksen ja työelämän turvallisuutta puuttumalla opiskelijoiden alalle soveltumattomuuteen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. SORA-lainsäädännön mukaan terveydenhuollon tehtävänä on arvioida opiskelijan terveyttä ja toimintakykyä opiskelijavalinnan yhteydessä, tilanteissa joissa opiskelijalta vaaditaan huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämistä tai jos harkitaan opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamista. Huumaustainetestausta lukuun ottamatta säännökset koskevat vain SORA-tutkinnoiksi määriteltyjä tutkintoja.

Pidämme opasta onnistuneena kokonaisuutena, jossa kuvataan selkeästi oppilaitosten ja opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet sekä terveydenhuollon tehtävät SORA-lainsäädäntöön liittyvien arviointien ja niiden perusteella annettavien lausuntojen ja todistusten osalta. Huumausainetestaukseen liittyvä osio on hyvin yksityiskohtainen ja käytännönläheinen, mikä on tärkeää ottaen huomioon asian käsittelyyn liittyvä luottamuksellisuus sekä yleinen haasteellisuus.

Oppilaitosten turvallisuuden ylläpitämisen osalta epäselvyydet eri toimijoiden mahdollisuudesta luovuttaa arkaluonteisiksi määriteltyjä terveydentilaan liittyviä tietoja ovat muodostaneet kriittisiä katkoksia tiedonkulussa. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää että tiedonsaantioikeus on kuvattu oppaassa tarkasti ja samalla yksityiskohtaisesti määritelty kenelle terveydenhuollon ammattilaiset saavat salassapitosäännösten estämättä antaa tietoja opiskelijan terveydentilaa ja toimintakykyä koskien silloin kun kyse on opiskeluyhteisön turvallisuuden varmistamisesta.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työmarkkinat
Lasse Laatunen
Johtaja