Lausunto oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö | 27.5.2021 | VN/477/2021

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää lausuntopyynnöstä, ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa. EK ei kannata kuraattorien kelpoisuusehtojen muuttamista. Esityksen perusteluissa todetaan ”kelpoisuusehtojen epätäsmällisyyden käytännössä vaikeuttaneen kuraattoreiden rekrytointia”. Tätä väitettä on jokseenkin mahdotonta uskoa, sillä ”epätäsmällisyys” käytännössä antaa kelpoisuuden suuremmalle joukolle. On myös vaikea nähdä, että miten sosiaalialan aineopintojen suorittaminen tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tehtävästä ei antaisi hyviä tai jopa erinomaisia valmiuksia toimia tehtävässä.

Marinin hallituksen eduskunnalle tänä keväänä antamassa koulutuspoliittisessa selonteossa on todettu mm. sosiaali- ja terveysalalla koulutuspolkujen olevan erityisen pitkiä. Pitkät koulutuspolut selittyvät selonteon mukaan vähäisistä mahdollisuuksista työllistyä muutoin kuin hakeutumalla tutkintoon johtavaan koulutukseen. Selonteossa linjataan, että epätarkoituksenmukaisen pitkiin koulutusputkiin ja päällekkäiseen kouluttautumiseen johtavia rakenteita tulee purkaa. Tässä ollaan nyt purkamisen sijaan päinvastoin vahvistamassa selonteossa kuvattuja epätarkoituksenmukaisen pitkiin koulutuspolkuihin johtavia rakenteita. Esityksessä ”epätäsmälliseksi” kuvattu kelpoisuusehto on erinomainen esimerkki kelpoisuusehdosta, joka turvaa moninaisemmat polut tehtävään, mutta varmistaa silti työssä tarvittavan osaamisen.

Kelpoisuusehtojen muuttaminen esitetysti tai esitetyn vaihtoehdon mukaisesti vaikeuttaisi pätevän henkilöstön saatavuutta, eikä EK siksikään kannata esitystä. Esitys on edellä kuvatun perusteella vahvasti ristiriitainen myös hallituksen oman koulutuspolitiikan kehittämisen tahtotilan kanssa, eikä sitä siksikään ole syytä viedä eteenpäin.

EK ei kannata myöskään esitettyjä sitovia mitoituksia psykologien ja kuraattoreiden osalta. Esitetty mitoitus ei huomio koulujen ja oppilaitosten toisistaan poikkeavia tarpeita, profiileja eikä monimuotoisuutta. Aikuisten ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja peruskoululaisten tarpeet kuraattorien ja psykologien palveluille eronnevat toisistaan jopa merkittävissä määrin. Myös työvoiman saatavuus asettaa koulut ja oppilaitokset keskenään eriarvoiseen asemaan. Suomessa ei ole olemassa mitään kuraattori- ja psykologireserviä, josta joka puolelle Suomea saataisiin rekrytoitua riittävä määrä kelpoista henkilöstöä täyttämään mitoitus.

Lausuntopalvelu