Lausunto oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa oppilas- ja opiskelija-huoltolain muutoksesta, jonka mukaisesti perusopetuslain 7 ja 8 § olevat oppilaat siirtyisivät kunnan järjestämien psykologi- ja kuraattoripalvelujen piiriin. Elinkeinoelämän keskusliitto EK lausuu seuraavaa:

EK ei tue hallituksen esitystä. Nykyinen käytäntö, jossa yksityinen opetuksen järjestäjä huolehtii kokonaisvaltaisesti oppilaiden opiskelun tuesta (ml. kuraattori- ja psykologipalvelut) on toimiva. Muutos heikentäisi monien koulujen osalta oppilaiden palveluja, mitä ei voida pitää syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta tarkoituksenmukaisena.

Esitykseen liittyy periaatteellisia ja täsmennystä vaativia kohtia, joiden ratkaiseminen on välttämätöntä oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon osalta:

1. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain osalta tulee yksiselitteisesti linjata, että oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämisvastuu ei tarkoita, että kunnan pitäisi tuottaa ko. palvelut itse.

2. Jos opiskelijahuoltotehtävissä toimiva psykologi toimii oppilas- ja opiskelijahuoltolain 7 § mukaisissa opiskelun ja koulunkäynnin tuen ja ohjauksen tehtävissä, ei voida lähteä siitä, että hänen toimenkuvansa olisi terveyshuoltoa koskevan lainsäädännön mukaista luvanvaraista toimintaa.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työmarkkinat
Lasse Laatunen
Johtaja