Lausunto oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta (EK-2014-103)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksen luonnoksesta oppivelvollisuusiän nostamiseksi. Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittää lausuntonaan seuraavaa.

EK vastustaa esitystä oppivelvollisuusiän korottamisesta. Oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvien esitysten valmistelu on erittäin puutteellista erityisesti esityksen kustannusvaikutusten arvioinnin osalta. Asiaan liittyy isoja periaatteellisia ja käytännön kysymyksiä, joten esityksen vaikutusten arviointi on tehtävä huolellisesti ennen päätöksentekoa. Samanaikaisesti valmistelussa olevien uudistusten (mm. ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen kokonaisuus ja ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistus) kokonaisuus ja yhteisvaikutukset tulee arvioida.

EK kantaa huolta oppivelvollisuuden korottamisesta aiheutuvien muutosten ja kustannusvaikutusten seurannaisvaikutuksesta lukiokoulutukseen ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kokonaisuuteen. Esitys ei saa johtaa ammatillisen koulutuksen koulutustarjonnan ja rahoituksen suuntaamiseen oppivelvollisuuden korotuksesta huolehtimiseen ja työuran aikaisten osaamisen päivittämismahdollisuuksien heikkenemiseen. Ammatillisen koulutuksen ensisijainen tehtävä ei ole syrjäytymisen ehkäisy, vaan työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen. Ammatillisen koulutuksen ja ammattiosaajien merkitys elinkeinoelämän ja yritysten osaavan työvoiman näkökulmasta on keskeinen.

Tavoite koko ikäluokan saamisesta perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin on kannatettava, mutta ehdotettu lainsäädäntö ei ole ratkaisu niiden nuorten kohdalla, joilla on ongelmia perusopetuksesta jatko-opintoihin siirtymisessä. Oppivelvollisuuslain ja sen mukaisiin toimiin kohdistettavien resurssien sijaan tulisi 1) kohdistaa mahdolliset lisäresurssit perusopetuksen oppilashuoltoon, 2) hyödyntää joustavan perusopetuksen toimintamallia nykyistä useamman oppilaan kohdalla, 3) uudistaa perusopetusta siten, että jokaisella perusopetuksen päättävällä nuorella olisi paremmat valmiudet jatko-opintoihin ja jokaiselle heräisi kiinnostus omaa tulevaisuuttaan kohtaan ja 4) lisätä nuorten mahdollisuuksia yksilöllisiin koulutuspolkuihin ja tutkinnon suorittamiseen osissa.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työmarkkinat

Lasse Laatunen
Johtaja