Lausunto ravitsemisalan yritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta

15.11.2020

Aluksi toteamme COVID-19-pandemian vaikutusten olleen huomattavan mittavat elinkeinoelämään ja eri yrityksiin. Matkailu- ja ravintola-alalle pandemian aiheuttama isku on ollut erityisen suuri.

Ylipäätään on ollut ensiarvoisen välttämätöntä vastata yritysten haasteisiin eri yhteiskunnan toimin, mukaan lukien tietyt säädösmuutokset joustojen mahdollistamiseksi ja erilaisten tukien käyttö pandemian taloudellisten vaikutusten vähentämiseksi. Näin voidaan turvata yritysten toiminnan jatko, ylläpitää työllisyyttä ja edesauttaa uuden talouskasvun luontia vaiheessa, jossa yhteiskunnat kykenevät palaamaan tavanomaiseen toimintaympäristöön.

EK kannattaa pääpiirteittäin luonnosta hallituksen esitykseksi, jotta yritysten hallinnollista taakkaa saadaan vähennettyä ja kustannustehokkuutta lisättyä. Toteumaperusteinen rajoitukseen onkin erittäin perusteltua tehdä esitetyt muutokset em. syillä. Kuitenkin muutos olisi syytä ulottaa koskemaan myös suurempia yrityksiä kuin mitä luonnoksessa esitetään epäoikeudenmukaisuuden välttämiseksi eri kokoisten yritysten välillä ja tasavertaisen kilpailuasetelman varmistamiseksi.

Toiseksi on syytä huomioida jo tehdyt palautukset KEHA-keskukselle. Lakiin tulee lisätä siirtymäsäännös, jonka perusteella KEHA-keskus tilittää ravitsemisalan yritykselle viipymättä ilman erillistä hakemusta toteumaperusteisen rajoituksen vuoksi yrityksen jo KEHA-keskukselle palauttamat hyvitykset. Samalla tulee korvata ravitsemisyritykselle toteumaperusteisen rajoituksen hallinnollisesta käsittelystä syntyneet ja turhaksi käyneet kustannukset kaavamaisella 3.000 euron määrällä kutakin tilitystä kohti. Näin voidaan välttää tilikausien sattumanvaraisen päättymisen aiheuttama tilanne eri yritysten välillä.