Lausunto selvityksestä ulkomaalaislakiin tehtyjen muutosten vaikuttavuudesta ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytön ilmi tulemiseen ja uhrien oikeusasemaan

Työ- ja elinkeinoministeriö | 13.9.2022 | VN/23841/2022

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta lausuntoa ulkomaalaislakiin tehtyjen muutosten vaikutuksista. Lakiin lisättiin säännökset erityisistä luvista työperäisen hyväksikäytön uhrille (HE 253/2020). Esityksen nojalla säädettiin laki 554/2020, joka tuli voimaan 1.10.2021. 

Elinkeinoelämän keskusliittoon on kuluneen vuoden aikana tullut puhelimitse yksi kysely tapauksesta, johon saamamme kuvauksen perusteella ulkomaalaislain uusi 78.4 § työnteko-oikeuden laajentamisesta olisi mahdollisesti sovellettavissa: 

Ulkomaisilla työntekijöillä oli työnantajakohtaiset työntekijän oleskeluluvat. Työnantaja oli työvoimaa vuokraava yritys A ja työntekijät työskentelivät sen asiakasyrityksessä B. A oli jättänyt maksamatta työntekijöiden palkkoja eikä yrityksen edustajiin saatu yhteyttä. B oli halukas ottamaan työntekijät työsuhteeseen tekemään samoja tehtäviä, joita jo olivat vuokratyöntekijöinä tehneet. 

Annoimme ohjeeksi tehdä ilmoituksen työsuojeluviranomaisille A:n laiminlyönneistä ja hakea Maahanmuuttovirastolta ulkomaalaislain muutoksen mahdollistamaa työnteko-oikeuden laajentamista poistamalla oleskeluluvan työnantajakohtaisuus. Lisäksi totesimme, ettei B saa teettää henkilöillä työtä omina työntekijöinään ennen Maahanmuuttoviraston myönteistä päätöstä. 

Meillä ei siis ole varmaa tietoa tapauksen tosiseikoista eikä siitä, onko työnteko-oikeuden laajentamista haettu tai onko hakemus hyväksytty.