Lausunto Suomen osallistumisesta Astanan vuoden 2017 maailmannäyttelyyn

02.11.2015

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) pyytää Elinkeinoelämän keskusliitolta (EK) lausuntoa Suomen osallistumisesta Kazakstanissa Astanassa vuonna 2017 pidettävään maailmannäyttelyyn. Kyseessä on Kansainvälisen maailmannäyttelyjärjestön BIE:n sääntöjen mukainen ns. pienempi, kolmen kuukauden mittainen näyttely.

EK kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavan.

Pelkästään kaupallisista lähtökohdista osallistuminen ei ole tarkoituksenmukaista

Elinkeinoelämän keskusliitto EK toteaa, että puhtaasti suomalaisen elinkeinoelämän näkökulmasta arvioituna ja suhteessa esitettyyn kustannusarvioon Astanaan osallistuminen ei ole kannattava hanke.

Suomi edellyttää maailmannäyttelyihin osallistumispäätöksen tueksi elinkeinoelämän etukäteistä sitoutumista pääsääntöisesti noin 25 % osuuteen osallistumisen kokonaiskustannuksista. EK:n ja Teknologiateollisuus ry:n 2014–15 tekemien kartoitusten perusteella suomalaisella vientiteollisuudella ei laajemmin ole kiinnostusta tai halua tässä vaiheessa sitoutua Astanan mahdollisen näyttelyn kokonaiskustannuksiin vaadittavalla osuudella.

Kazakstan nähtiin periaatteessa kiinnostavana maana, jolla on kasvupotentiaalia. Maailmannäyttelyyn osallistumisella tai poisjäännillä todettiin voivan olla vaikutusta suomalaisten yritysten toimintaan kohdemaassa. Toisaalta Kazakstan koetaan vaikeana markkinana ja osallistumisen kustannukset suurina suhteessa saavutettavaan hyötyyn. Myös Astanan sijainti syrjässä maan liike-elämän keskuksesta vähensi kiinnostusta.

Esitetty kustannusarvio kallis suhteessa saavutettaviin hyötyihin

EK toivoi Milanon näyttelyosallistumisen lausunnossaan, että Suomen alustava toteuttamismalli ja kustannukset tulisi olla paremmin tiedossa, kun yksittäisiltä yrityksiltä kysytään sitoutumista. EK kiittää TEM:tä tähän reagoinnista Astanan osalta, mutta toteaa, että nyt saatu suppeahko ehdotus Suomen osallistumiskonseptista Astanassa ei aivan vastannut odotuksia.

Tehty PowerPoint-kooste ja yrityskysely vaikuttaa keskeneräiseltä. Esitetyt näyttelyn kustannukset, 3,3 milj. €, tuntuvat suurilta suhteessa näyttelyn kestoon (3 kk), etenkin, kun kyseessä on valmis paviljonki mihin näyttely rakennettaisiin.

Jatkossa EK ehdottaa harkittavaksi esimerkiksi maailmannäyttelyiden esiselvityksen toteuttajan kilpailuttamista kustannustehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi EK pitää hyvänä vertailukohteena esimerkiksi mm. Brasilian olympialaisiin valmisteilla olevaa Team Finland House -prosessia, mistä saatavat kokemukset ja opit voisivat toimia jatkossa verrokkina myös maailmannäyttelykonseptien toteuttamisessa.

Maailmannäyttelyt palvelevat ensisijaisesti taloudellisia ulkosuhteita ja maakuvaa

TEM:n mukaan Suomi tulee todennäköisesti saamaan Arabiemiraattien (UAE) virallisen osallistumispyynnön Dubaissa pidettävään vuoden 2020 isompaan maailmannäyttelyyn vielä tämän vuoden lopussa. Niin ikään TEM on ilmoittanut ryhtyvänsä valmistelemaan Suomen osallistumispäätöstä Dubaihin sen jälkeen, kun Suomen kanta Astanaan on ensin päätetty. EK:n yrityksiltä saaman palautteen mukaan Dubain näyttely nähdäänkin Astanaa merkityksellisempänä tapahtumana, ja tämän osallistumispäätöksen valmistelu tulisi TEM:ssä ripeästi aloittaa.

EK:n käsityksen mukaan usea jo Astanaan ilmoittautunut maa on tehnyt oman päätöksensä enemmänkin poliittisin perustein, ja antanut mahdollisuuden yrityksille tehdä päätöksensä myöhemmin näyttelyn sponsoroinnista. Suomen lopullinen osallistumispäätös tulisikin tehdä ensisijaisesti – ja pikaisesti – Suomen taloudellisten ulkosuhteiden ja maakuvan näkökulmasta.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Osaaminen ja kasvu

Riikka Heikinheimo
Johtaja