Lausunto tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta: koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavan tietojärjestelmän rajat ylittävän käytön yhteydessä tapahtuva henkilötietojen käsittely

Sosiaali- ja terveysministeriö 13.10.2020 VN/21000/2020

Linkki lausuntopalveluun

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta (”EK”) ei ole pyydetty otsikkoasiassa lausuntoa. EK pitää käsiteltävänä olevaa hallituksen esitysluonnosta tärkeänä, ja haluaa kuitenkin oma-aloitteisesti tuoda asiassa esiin seuraavaa:

Luonnoksessa esitetään tartuntatautilakia muutettavaksi väliaikaisesti 30.11.2020 – 31.12.2021 väliseksi ajaksi lisäämällä lakiin säännökset covid-19-epidemian aiheuttaneen koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavan tietojärjestelmän rajat ylittävän käytön yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.

Lausuntopalvelussa lausuntopyynnön yhteydessä esitettyjen kysymysten osalta EK:n kanta on, että:

  • Ehdotetulla koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavan tietojärjestelmän rajat ylittävän käytön avulla voidaan saavuttaa hyötyjä,
  • Esityksessä on vähintään pääosin asianmukaisesti otettu huomioon henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan liittyvät näkökohdat, ja
  • Esityksestä aiheutuvat vaikutukset on arvioitu asianmukaisesti.

EK tukee esitystä ja pitää sen toteuttamista erittäin tarpeellisena.

Suomi on noudattanut Euroopan tiukinta linjaa kansallisissa matkustusrajoituksissaan covid-19 -epidemian hallinnassa. EK pitää taloudellisen elpymisen ja toimeliaisuuden näkökulmasta erittäin tärkeänä, että kansallisten Suomen Koronavilkkua vastaavien sovellusten tietoa voitaisiin välittää yksityisyyden suojan ja tietoturvallisuuden huomioivalla tavalla esitettyyn yhteyskäytäväkäytäntöön liittyvien maiden välillä. Kuten esityksessäkin on todettu, ehdotuksen tavoitteena on vaikuttaa osaltaan siihen, että EU:n perussopimuksen mukaista tavaroiden, palveluiden ja henkilöiden vapaata liikkuvuutta ei olisi käyttöönoton jälkeen tarpeen rajoittaa yhtä pitkälle menevin keinoin kuin koronaviruksen torjumiseksi nyt on tehty ja tälläkin hetkellä tehdään.

EK pitää kuvattuja käytäntöjä pääosin henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan liittyvät näkökohdat asianmukaisesti huomioivina. Tältä osin EK viittaa erityisesti Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen lausunnossaan toteamaan. Lisäksi EK kiinnittää huomiota eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnossaan kerättävien tietojen vastavuoroisuudesta ja käyttötarkoitussidonnaisuudesta toteamiin seikkoihin, joita on syytä vielä jatkovalmistelussa selvittää ja täsmentää.

EK toteaa, että koronavilkkuun liittyen on myös tarve kansallisesti muuttaa käytäntöä kiireellisesti siten, että myös yksityisen terveydenhuollon toimija voisi antaa tartunnan saaneelle koronavilkun altistusilmoitusten aktivointikoodin, mikäli tartunta on todettu yksityisen terveydenhuollon palvelussa. Tällä hetkellä aiheutuu turhia ja merkittäviä viiveitä siitä, että tartunnan saanut joutuu odottamaan altistusilmoitusten lähettämisen mahdollistavaa aktivointikoodia näissä tilanteissa kohtuuttoman pitkään julkiselta terveydenhuollon toimijalta.