Lausunto Trafin määräysluonnoksesta ”Lääkärinlausunto taksinkuljettajan toimintakyvystä” (EK-2014-91)

27.05.2014

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n lääkärinlausuntoa taksinkuljettajan toimintakyvystä

Vireillä on hanke taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain (695/2009) muuttamiseksi. Taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta annetun lain mukaan taksinkuljettajan olisi jatkossa täytettävä ajokorttilain 18 §:ssä säädetyt ryhmän 2 ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset ja hänellä olisi lisäksi oltava sellainen toimintakyky, joka on tarpeen matkustajien turvallisuuden ylläpitämiseksi ja näiden avustamiseksi.

Esityksen mukaisesti taksinkuljettajan fyysistä terveyttä ja toimintakykyä pidettäisiin riittävänä, jos henkilön selkä ja ylä- ja alaraajat toimivat kohtuullisesti siten, että hän pystyy siirtämään matkustajan matkatavarat ja mahdolliset apuvälineet autoon ja autosta pois, kiinnittämään mahdolliset apu- ja turvavälineet ahtaissakin olosuhteissa, sekä auttamaan liikuntarajoitteisen matkustajan autoon ja autosta ulos.

Terveysvaatimusten, toimintakykyvaatimus mukaan lukien, täyttyminen olisi osoitettava lääkärinlausunnolla ajolupaa haettaessa ja, jos hakija on täyttänyt 45 vuotta tai hän täyttää mainitun iän hänellä ennestään olevaan ajolupaan merkittynä voimassaoloaikana, ajoluvan voimassaoloa jatkettaessa.

Toimintakykyvaatimus voisi edistää erityisesti erityisryhmiin kuuluvien, kuten vanhusten ja vammaisten, turvallisuutta esimerkiksi ajoneuvoon siirtymisessä. Tämä ei käsityksemme mukaan kuitenkaan ole ollut mikään merkittävä ongelma taksiliikenteessä. Haittana vaatimusten kiristymisestä määräys saattaisi rajata taksinkuljettajan ammatin ulkopuolelle sellaisia henkilöitä, jotka terveytensä puolesta kykenisivät turvallisesti kuljettamaan taksia, mutta jotka eivät joko alun perin tai ikävuosien karttumisen myötä täyttäisi kuljettajalle asetettuja toimintakykyvaatimuksia.

Kuljettajan toimintakyvylle asetetut vaatimukset eivät ole erityisen suuret. Niinpä onkin epätodennäköistä, että terveystarkastusten perusteella todettaisiin merkittävässä määrin sopivuusrajoitteita, ainakaan sellaisia jotka eivät jo muuten olisi tulleet ilmi työpaikalla tai ammattiin hakeuduttaessa. Näin ollen hyöty uudesta tarkastuskäytännöstä ja siihen tehdyistä panostuksista jäisi todennäköisesti erittäin vähäiseksi.

Toimintakyvyn arvioimisesta lääkärintarkastusten yhteydessä aiheutuisi alan toimijoille uusi kustannuserä, joka osaltaan heijastuisi palvelun hintaan. Tätä ei voi pitää hyväksyttävänä, varsinkaan toiminnan vähäisiin hyötyihin suhteutettuna.

Edelle mainittujen seikkojen perusteella emme kannata esitettyä uutta lääkärintarkastuskäytäntöä taksinkuljettajan toimintakyvyn arviointiin liittyen.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työmarkkinat

Lasse Laatunen
Johtaja