Lausunto tutkimusraportista Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta (ulosottokaaren muutostarpeet)

Oikeusministeriö | 9.6.2021 | VN/15365/2021

EK pitää tärkeänä, että lausuttavana oleva raportti on teetetty. Raportti antaa lisää konkreettista tietoa ulosottojärjestelmän mahdollisten muutosten taloudellisista vaikutuksista.

EK katsoo, että keskeistä ulosottojärjestelmän uudistamista arvioitaessa on, että velkojien ja velallisten asemien välillä on riittävä tasapaino. Ulosottojärjestelmän tarkoituksena on turvata
sopimusten täytäntöönpano ja velkojien näkökulman asianmukainen huomioiminen on välttämätöntä yritysrahoitusjärjestelmän toimivuuden kannalta.

Mikäli päätetään toteuttaa sellaisia muutoksia, jotka heikentävät velkojien asemaa, tulee niiden olla sellaisia, jotka parantavat mitattavissa olevalla tavalla velallisten asemaa, esimerkiksi voivat merkittävällä tavalla parantaa ulosottovelallisten työllistymisen edellytyksiä.

Raportissa on arvioitu myös mahdollisia velkajärjestelylain tarkastelutarpeita. Kiinnitämme huomiota siihen, että velkajärjestelylain uudistusta on valmisteltu käynnissä olevassa lainsäädäntöhankkeessa. Katsomme, että kyseinen muutos tulisi ensin valmistella loppuun ja katsoa sen vaikutuksia, ennen kuin lähdetään arvioimaan muita mahdollisia muutoksia.

Lausuntopalvelu