Lausunto työryhmän mietinnöstä ”Ehdotus eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoinnista” (EK-2012-152)

14.05.2012

Oikeusministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta (jäljempänä EK) lausuntoa työryhmän mietinnöstä ”Ehdotus eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoinnista” (Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja, 15/2012). Mietinnössä ehdotetaan rikoslakiin lisättäväksi säännökset eräiden törkeimpien rikosten valmistelun rangaistavuudesta. Tällaisia rikoksia olisivat tapon, murhan, surman, törkeän pahoinpitelyn, panttivangin ottamisen ja törkeän ryöstön valmistelu ja niiden tekemisestä sopiminen. EK kiittää lausumismahdollisuudesta ja lausuu mietinnön johdosta seuraavaa.

EK pitää mietintöä hyvin laadittuna ja katsoo, että siinä on käsitelty seikkaperäisesti edellä mainittujen törkeiden rikosten tunnusmerkistöä, nykysääntelyn puutteita ja ehdotettujen säännösten positiivisia vaikutuksia.

EK kannattaa työryhmän ehdotuksia törkeiden rikosten valmistelun säätämisestä rangaistavaksi. Rikoksen valmistelun kriminalisoinnilla voidaan puuttua moniin sellaisiin epäkohtiin, joita nykysääntely on käytännössä aiheuttanut.

On ongelmallista, että poliisilla ei nykysääntelyn valossa ole välttämättä mitään keinoja estää sellaisia rikoksia tapahtumasta, joiden valmistelusta ja toteuttamisaikeista se on saattanut erilaisin keinoin saada runsaastikin tietoa etukäteen. Poliisi voi tällaisissa tilanteissa puuttua tekoon vasta jälkikäteen, rikoksen toteuduttua. Esimerkkinä voidaan ajatella vaikkapa törkeää varkautta. Vaikka rikoksentekijä voidaan onnistuneen ennakkotiedustelun avulla saada teon tapahduttua nopeasti kiinni, on törkeän varkauden suoritustapa saattanut aiheuttaa suurta omaisuusvahinkoa, jota ei koskaan saada perityksi tekijältä. Pahimmassa tapauksessa törkeän varkauden tekotapa voi luonnollisesti aiheuttaa vaaraa omaisuuden lisäksi myös henkilöille.

Epäkohtana nykysääntelyssä voidaan pitää myös sitä, että törkeää rikosta valmistellut saa pitää valmisteluun liittyvän tarpeiston ja materiaalit itsellään eikä menetä niitä valtiolle. Näin törkeää rikosta valmistellut voi halutessaan jatkaa valmistelua myöhemmin ja toteuttaa törkeän rikoksen tulevaisuudessa.

Viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että myös sellaiset rikokset kuin panttivangin ottaminen ovat nykyään Suomessakin realismia. EK kiitteleekin sitä, että työryhmä on reagoinut tähän heränneeseen tarpeeseen ehdottamalla myös panttivangin ottamisen valmistelun säätämistä jatkossa rangaistavaksi. On epätyydyttävä tilanne, että panttivangin ottamista voi nykysääntelyn voimassa ollessa valmistella pitkällekin, rakentamalla vangittuna pitämiseen soveltuvia tiloja ja kalusteita ja muita panttivangin pitämisessä tarvittavia varusteita, ilman että valmistelija syyllistyisi mihinkään rikokseen tai menettäisi valmisteluvälineistöä valtiolle.

EK katsoo, että mainittujen törkeiden rikosten valmistelun krimi-nalisoinnilla annettaisiin viranomaisille paremmat mahdollisuudet estää rikosten toteutuminen. EK uskoo myös, että valmistelun kriminalisoinnilla on ennalta ehkäisevää vaikutusta niin, että valmistelutoimiin käymisen kynnys olisi jatkossa hieman korkeampi.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto
Lainsäädäntö ja kauppapolitiikka

Jukka Ahtela
johtaja