Lausunto työryhmän mietinnöstä velkajärjestelylain muuttamiseksi

18.06.2021

Oikeusministeriö | 6.5.2021 | VN/13298/2019

Oikeusministeriö asetti 29.1.2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella EU:n maksukyvyttömyysdirektiivin edellyttämät (direktiivin III osasto) ja hallitusohjelman tavoitteita toteuttavat muutokset yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevaan lainsäädäntöön. Erityiseksi tavoitteeksi asetettiin nopeuttaa konkurssin tehneiden yrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn. Työryhmän tuli laatia mietintönsä hallituksen esityksen muotoon.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa. 

Esityksen tavoitteena on muun muassa nopeuttaa ja helpottaa konkurssin tehneiden yrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn ja uuteen alkuun. Esityksessä ehdotetaan esimerkiksi velkajärjestelyn edellytyksien ja esteperusteiden keventämistä.  

EK pitää esityksen tavoitteita kannatettavina. Konkurssin tehneen rehellisesti toimineen yrittäjän tulee voida vapautua yritystoiminnasta jääneistä veloista kohtuullisessa ajassa. Esitystä voidaan pitää mielestämme tasapainoisena kokonaisuutena, joka helpottaa nykyiseen nähden konkurssin tehneiden yrittäjien pääsyä uuteen alkuun. Samalla esityksessä myös turvataan riittävästi velkojien asemaa.  

Esitys on tasapainoinen kokonaisuus, jossa on turvattu hyvin velkojien ja velallisten aseman välinen tasapaino direktiivin edellyttämällä tavalla. EK kannattaa säädösehdotuksia. 

Lausuntopalvelu