Lausunto vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetuksesta (EK-2014-222)

29.10.2014

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitolta EK:lta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksesta annetun lain muuttamiseksi sekä luottamusverkoston ohjeiksi annettavasta valtioneuvoston asetusluonnoksesta.

EK pitää tärkeänä esitysluonnoksessa esitettyä tavoitetta tunnistusmarkkinoiden kehittämiseksi. Hyvänä ratkaisuna voidaan nähdä toteuttamisvaihtoehdon poisjättäminen, jossa kansalaisille olisi jaettu valtion kustantamat henkilökortit ja kortinlukijat.

EK näkee tärkeänä, että nykyisten toimivien yksityisen sektorin tarjoamien tunnistamisratkaisujen (TUPAS, mobiilivarmenne) hyödyntäminen ei keskeydy tai esty lain uudistamisen yhteydessä. Tunnistusvälineiden teknologista kehitystä ja niiden markkinoille tuloa on pyrittävä edistämään. Esimerkiksi biometriseen tunnistamiseen perustuvat ratkaisut tulevat todennäköisesti yleistymään tulevaisuudessa.

Tässä tilanteessa markkinoiden kehittyminen edellyttää ensitunnistamisen ketjuttamista ja luottamusverkoston perustamista, mutta ne eivät takaa merkittäviä kustannusten vähennyksiä tai kehittämiskannusteita eri toimijoille. On myös tärkeää määritellä kohtuullinen korvaus ensitunnistamisen tehneelle osapuolelle ja tunnistetietojen edelleen lähettäjälle – korvaustasoa tulisi kuitenkin voida joustavasti arvioida markkinoiden kehittymisen myötä eikä sitä pitäisi sinetöidä lakiin tai lain perusteluihin. Luottamusverkoston liiketoiminnallinen perusta tulee olla kestävä niin nykyisten kuin uusien tunnistetarjoajien näkökulmasta.

Jokaisen tunnistustapahtuman yhteydessä mahdollisesti tehtävä käyttäjän voimassaolotarkastus VRK:sta tuntuu ylimitoitetulta. Tällainen kysely edellyttäisi myös VRK:lta merkittäviä uusia resursseja. Tämä aiheuttaa myös järjestelmän kestokyvylle haasteita, sillä ko. palvelun vikatilanne voi keskeyttää sähköisen tunnistamisen kokonaisuudessaan Suomessa. Tarkastusta henkilöllisyyden voimassaolosta voitaisiin tehdä tietyin aika- tai tapahtumavälein ja sen tulisi olla maksutonta.

EK katsoo, että ”korkean” turvallisuustason tunnistamiseen tähtääminen kansallisesti – osana EU:n asetuksen vaatimuksia – tulee aiheuttamaan merkittäviä muutoksia tunnistuspalveluiden tarjoajiin, kuluttajiin, sekä sähköisten palveluiden tarjoajiin. Tunnistamispalveluja koskevan EU-asetuksen toimeenpano on käynnissä ja vaatimukset tarkentuvat myöhemmin. Turvatason vaatimukset tulisi jättää sähköisen palveluntarjoajan päätettäväksi.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kilpailukyky ja kasvu

Leena Mörttinen
Johtaja