Lausunto varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö | 4.5.2021 | VN/480/2021

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Esitys liittyy  hallitusohjelman kirjaukseen kolmiportaisen tuen mallin kehittämisestä. Varhaiskasvatuslakiin esitetään lisättäväksi uusi 3 a luku, jossa säädettäisiin lapsen oikeudesta  varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen, annettavasta tuesta ja tuen toteutuksesta sekä tuen tarpeen arvioinnista, hallintopäätöksen tekemisestä sekä muutoksenhausta. EK:n näkemyksen mukaan esitysluonnos selkiyttää varhaiskasvatuksessa lapselle annettavaa tukea ja on pääosin kannatettava.

Lakiesityksen kustannusvaikutuksiksi on arvioitu 15 miljoonaa euroa vuodessa. Suurin osa kustannuksista syntyy tarpeesta lisätä henkilöstön määrää. Varhaiskasvatuksen henkilöstön heikko saatavuus asettaakin esityksen tavoitteiden saavuttamiselle merkittäviä haasteita. Pahimmillaan luonnoksessa esitettävää tukea ei voitaisi tarjota lapsille työvoiman heikon saatavuuden vuoksi. EK on erittäin huolissaan siitä, ettei uudistuksen tavoitteita saavuteta henkilöstön saatavuusongelmien ja riittämättömän rahoituksen vuoksi. Aliresursoiduilla uudistuksilla ei saavuteta muuta kuin laadun heikkenemistä.

15 a § Lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen

EK pitää esitettyä kirjausta liian epätäsmällisenä ja tulkinnanvaraisena. Kolmiportainen tuki on sinänsä järkevä malli, mutta yleisen, tehostetun ja erityisen tuen rajojen tulisi olla esitettyä
selkeämpiä, ja niistä olisi hyvä muodostua selkeä jatkumo. Esityksen mukainen lapsen oikeus saada tukea heti poikkeaa perusopetuslaista. EK kannattaa lapsen oikeutta saada tarvitsemaansa tukea varhaiskasvatuksessa mahdollisimman nopeasti tuen tarpeen tultua ilmi. Käytännössä vaatimus tuesta heti tarpeen ilmetessä edellyttäisi pahimmillaan varhaiskasvatuksen järjestäjiltä pitämään henkilöstöä reservissä varautuakseen mahdollisiin tuen tarpeisiin. EK esittää, että pykälän ensimmäisestä momentista poistetaan sana ”heti”. Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada hänen yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa tai hyvinvointinsa edellyttämää tukea tuen tarpeen ilmettyä osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa.

15 d § Päätös annettavasta tuesta

Päätöksen erityisestä tuesta tekee esitysluonnoksen mukaisesti varhaiskasvatuksen järjestämisvastuussa oleva kunta. Esitys koskee sekä kunnan itse järjestämää varhaiskasvatusta, että
yksityisten palvelutuottajien tarjoamaa varhaiskasvatusta. EK:n näkemyksen mukaan on tärkeää, että esitysluonnoksen perusteluihin lisätään lain muutoksista aiheutuvien kustannusten
korvaaminen yksityisille palveluntuottajille täysimääräisesti.

Lausuntopalvelu