Lausunto yhteisistä tutkinnon osista ammatillisessa peruskoulutuksessa (EK-2014-114)

12.06.2014

Elinkeinoelämän keskusliitto EK lausuu yhteisistä tutkinnon osista ammatillisessa peruskoulutuksessa seuraavaa.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettuun perustutkintoon sisältyvät yhteiset tutkinnon osat täydentävät ammattitaitoa ja ovat ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia. EK pitää erittäin tärkeänä, että koulutuksen järjestäjät nivoisivat yhteiset tutkinnon osat kiinteästi ammatillisiin tutkinnon osiin koulutusta toteuttaessaan.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

Luonnoksessa esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen kuuluvat äidinkielen valinnaisiin osaamistavoitteisiin. EK esittää, että esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittämistä sisältyisi myös pakollisiin osaamistavoitteisiin. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä ongelmanratkaisut ovat avaintaitoja työelämässä, jossa yhä harvempia töitä tehdään yksin.

Sekä ruotsin kielen että vieraan kielen pakollisten osaamistavoitteiden määrä on esityksessä liian vähäinen ja tavoitetaso aivan liian alhainen. EK selvitti henkilöstö- ja koulutustiedustelulla syksyllä 2013 yritysten kielitaitotarpeita. Toimintaympäristön ja yritysten liiketoiminnan yleisen kansainvälistymisen myötä kielitaitotarpeet kasvavat yrityksissä kaikilla organisaatiotasoilla, kaikissa tehtävissä.

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen -osa-alueeseen kuuluu 1 osaamispisteen verran pakollisia osaamistavoitteita. EK pitää tärkeänä, että pakollisten osaamistavoitteiden määrää lisättäisiin. Kyse on työelämässä tarvittavista perustaidoista. Talouden digitalisoituminen tulee lisäksi vaikuttamaan työhön ja ammattien sisältöihin kaikilla toimialoilla.

EK pitää luonnoksessa hyvänä sitä, että myös muilla yhteisten tutkinnon osien osa-alueilla on huomioitu tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen ja digitaalisissa ympäristöissä toimiminen erilaisissa oppimiseen, työhön ja inhimilliseen vuorovaikutukseen liittyvissä tilanteissa.

EK korostaa myös, että tieto- ja viestintäteknologian käyttö tulisi integroida ammatillisessa koulutuksessa luontevaksi osaksi päivittäistä oppimista.

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp

Yhteiskuntataidot -osa-alueen pakollisiin osaamistavoitteisiin sisältyy luonnoksessa oman talouden ja raha-asioiden suunnitteleminen ja hoitaminen. Arviointikriteereissä on huomioitu tulot ja menot sekä luoton ottamisen ehdot ja seuraukset. Raha-asioiden suunnitelmalliseen hoitamiseen sisältyy myös riskien arviointi, erilaiset säästö- ja sijoitusmuodot sekä vakuuttamisen eri muodot. Myös nämä sisällöt tulisi huomioida pakollisissa tavoitteissa.

Yrittäjyys ja yritystoiminta -osa-alueen pakollisiin osaamistavoitteisiin tulisi lisätä yrityksen rahoituksen lähteet, riskeihin varautuminen sekä yrittäjien eläketurvaan liittyvät asiat.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työmarkkinat

Lasse Laatunen
Johtaja