Lausuntopyyntö talousarvioesityksen yhteydessä esiteltävistä tuloverolain eräistä muutosehdotuksista

18.08.2017

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta lausuntoa eräistä talousarvioesityksen yhteydessä esiteltävistä tuloverolain muutosehdotuksista. Esitysluonnoksessa on käsitelty kahta muutosta: 1) työnantajan kustantaman koulutuksen verovapautta sekä 2) tilapäisen työskentelyn aikarajan pidentämistä kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen. Esityksessä on lisäksi tarkoitus säätää ansiotulojen verotuksesta, mutta lausunnolla olevassa esitysluonnoksessa on todettu, että tältä osin esitystä täydennetään myöhemmin budjettiriihessä tehtävien päätösten perusteella.

Ansiotulojen verotus vuodelle 2018

EK pitää tärkeänä, että hallitus jatkaa työn verotuksen pitkäjänteistä keventämistä myös ensi vuonna. Työn verotuksen keventäminen vaikuttaa positiivisesti talouskasvuun, ostovoimaan, kannustinloukkujen purkamiseen sekä ura- ja opiskeluvalintoihin.

Kilpailukykysopimuksesta johtuen palkansaajien sosiaalivakuutusmaksuihin tulee ensi vuonna merkittäviä korotuksia. Palkansaajien ostovoiman säilyttämiseksi ja osana pitkäaikaista veronkevennyslinjaa tulee nämä kiristykset kompensoida veronkevennyksin. Myös määräajaksi sovitut veroasteikkojen kiristykset tulee lakkauttaa alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Edellä mainittujen toimenpiteiden staattinen kustannusvaikutus on noin 300 miljoona euroa. Hallituksen tulee sitoutua näihin ratkaisuihin budjettiriihessä.

Työnantajan kustantaman koulutuksen verovapaus

Esitysluonnoksessa tuloverolakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 69 b §, jonka 1 momentin mukaan veronalaista tuloa ei syntyisi työnantajan kustantamasta työntekijän koulutuksesta, joka tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä. Esitysluonnoksen mukaan koulutuksen katsottaisiin lähtökohtaisesti tapahtuvan työnantaja intressissä silloin, kun työnantajan kustantama koulutus olisi hyödyllistä työntekijän nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta saman työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan palveluksessa. Työtehtävien vaihtumisella työnantajan tai konser-nin sisällä ei siten olisi vaikutusta koulutuksen verovapauteen.

Esitys on hyvä ja tarpeellinen. Muutos edesauttaa omalta osaltaan vastaamaan globalisaation, talouden rakennemuutoksen ja työelämän muutosten edellyttämiin osaamistarpeisiin.
Esitysluonnoksessa ei kuitenkaan esitetä muutoksia työsuhteen päättymistilanteisiin ja työnantajan niissä tarjoamiin uudelleen kouluttautumismahdollisuuksiin irtisanotuille tai irtisanomisuhan alla oleville työntekijöille. Tässä yhteydessä tulisi turvata myös nämä tilanteet niin, ettei mahdollinen työantajan järjestämä koulutus muodostaisi irtisanotulle työntekijälle verotettavaa etua.

Tilapäisen työmatkan aikarajan pidentäminen

Hallitus päätti puolivälitarkastelussaan edistää työvoiman alueellista liikkuvuutta pidentämällä verovapaiden päivärahojen aikarajaa. Hallituksen linjauksen mukaan komennusmiesten verovapaiden päivärahojen maksamisessa sovellettavaa kahden vuoden tilapäisyyden aikaraja pidennetään kolmeen vuoteen.

Esitysluonnoksessa tuloverolain 72 a §:n 1 momentissa säädettyä tilapäisen työskentelyn yleistä aikarajaa ehdotetaan pidennettäväksi kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen. Samassa yhteydessä myös aiemmin kolmannelle, ns. lisävuodelle säädetyt erityiset edellytykset poistettaisiin. Jatkossa tilapäisen työmatkan aikaraja olisi siten kaikkien työmatkojen osalta kolme vuotta. Uudistus on kannatettava. Se selkeyttää ja yksinkertaistaa verovapaisiin matkakustannusten korvauksiin liittyvää sääntelyä.

Esityksellä ei esitetä muutoksia vuokratyöntekijöille maksettavien matkakustannusten korvausten maksuedellytyksiin. Tosiasiassa vuokratyöntekijät ovat kuitenkin merkittävä ryhmä työntekijöitä, joita käytetään mm. komennusluonteisen työn tekemiseen. Se, miten komennusluonteisen työskentelyn säännöksiä sovelletaan vuokratyöntekijöihin, on verotuskäytännössä epäselvää. Jotta vuokratyöntekijöitä kohdeltaisiin yhdenvertaisesti komennusyritysten omien työntekijöiden kanssa, tulee tuloverolain 72 § 2 momentin mukaista komennusmiessäännöstä so-veltaa myös vastaavissa olosuhteissa työskentelevään vuokratyöntekijään. Muutos tulee toteuttaa tässä samassa yhteydessä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Talouspolitiikka
Jussi Mustonen
johtaja