Liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotto ja jakelu

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotosta ja jakelusta.

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut lain, jolla pannaan kansallisesti täytäntöön direktiivi 2014/94/EU vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta. Lakiehdotuksella varmistetaan yhteiset tekniset eritelmät vaihtoehtoisten polttoaineiden julkisille lataus- ja tankkauspisteille. Lisäksi asetetaan vaatimukset kuluttajille annettavista tiedoista.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuuden parantamista keskeisenä keinona vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Jakelu- ja latauspisteiden rakentaminen markkinaehtoisesti ja niiden edistäminen teknologianeutraalisti ovat myös lakiesityksen lähtökohtia. EK:lla ei ole huomauttamista lakiluonnoksen yksityiskohtaiseen sisältöön.