Luonnos hallituksen esitykseksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamiseksi (EK-2012-196)

15.05.2012

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa Elinkeinoelämän keskusliitolta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain (462/2009) muuttamisesta (ns. huutokauppalaki”).

Huutokauppalakia ehdotetaan muutettavaksi valtioneuvoston 29.3.2012 tekemän taajuuspoliittisen periaatepäätöksen linjausten mukaisesti siten, että lakia voitaisiin soveltaa myös 800 megahertsin taajuusalueen huutokauppaan.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK suhtautuu myönteisesti siihen, että taajuuspolitiikkaa on linjattu periaatepäätöksellä pitkäjänteisesti. EK on kuitenkin suhtautunut kriittisesti periaatepäätöksessä linjattuun neljänteen tavoitteeseen hankkia huutokaupalla merkittäviä tuloja valtiolle.

Toimiluvan voittaneiden huutokauppamaksut vähentävät omalta osaltaan teleyritysten muita investointeja ja siten voivat hidastaa laajakaistaverkkojen rakentamista. Sen vuoksi mahdollisten huutokauppojen tulotavoite tulee asettaa esityksessä esitettyä kohtuullisemmaksi.

Suomessa on tutkimusten mukaan kohtuulliset telepalvelujen kuluttajahinnat eikä ole mitään perusteita sille, että viranomaistoimin ja lainsäädäntöteitse hintatasoa nostetaan. Telepalveluja käyttävät asiakkaat, kansalaiset, yritykset ja yhteisöt sekä julkisen hallinnon toimijat, maksavat viime kädessä kaikki teletoiminnan kulut.

Voimassa oleva viestintämarkkinalaki edellyttää muun muassa, että Suomessa saatavilla olevat viestintäpalvelut ovat teknisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä, toimintavarmoja ja turvallisia sekä hinnaltaan edullisia.

Taajuuksien käytölle asetettavat ehdot

EK esittää, että kun valtioneuvosto julistaa toimiluvat haettaviksi, otettaisiin taajuuksien käytölle asetettavien väestöpeittovaatimusten toteuttamisessa huomioon kaikki ITU:n määritelmän mukaiset teknologiset ratkaisut 4G-tasoisen tiedonsiirron toteuttamiseksi. Tämä mahdollistaisi myös muiden kuin pelkästään 2,6 GHz ja 1800 MHz taajuusalueiden LTE-verkkojen huomioon ottamisen toimiluvassa edellytettävän väestöpeiton saavuttamisessa.

Toimilupamaksu

EK esittää, että huutokaupan voittaneiden teleyritysten toimilupamaksun maksamisessa sovelletaan sellaisenaan voimassa olevan huutokauppalain 14 §:ää ja luovutaan uuden kolmannen momentin säätämisestä. Tällä lievennettäisiin huomattavasti investointien alkupainotteisuutta. Samalla voitaisiin luopua huutokauppalain 15 §:ään esitetystä muutoksesta.

Ehdotettua toimilupamaksun maksamista viiden vuoden aikana tasasuuruisissa erissä ei ole mitenkään perusteltu edellä viitatussa valtioneuvoston periaatepäätöksessä eikä lausunnolla olevassa luonnoksessa.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Innovaatioympäristö ja osaaminen

Timo Kekkonen
Johtaja