Pelastuslain sekä eräiden muiden lakien muuttaminen

22.12.2017

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia, Pelastusopistosta annettua lakia, palosuojelurahastolakia sekä eräitä muita lakeja.

EK pitää erittäin tärkeänä, että pelastusalan tehtävien ja vastuiden uudelleenorganisoinnin yhteydessä kaikissa viranomaispalveluissa taataan yrityksille tasapuolinen kohtelu riippumatta yrityksen sijaintipaikasta. EK korostaa, että erityisesti viranomaiskäytäntöjen ja -tarkastusten tulee olla yrityksille eri puolilla maata yhdenmukaisia.

EK pitää tärkeänä, että väestösuojelulliset kysymykset huomioidaan sääntelyssä kestävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Rakentamiseen liittyvien vaatimusten ja byrokratian keventäminen ovat tässä yhteydessä nykytilanteessa perusteltuja. EK esittää harkittavaksi väestösuojien rakentamisvelvoitteen tarkistamista myös yksittäisten rakennusten osalta.

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää esityksen taloudellisiin vaikutuksiin yrityksille. EK korostaa, että maksullisten suoritteiden tulkintojen laajentamisella ei tule aiheuttaa yrityksille lisäkustannuksia tai lisää hallinnollista kuormitusta.