PSD2 – Maksulaitoslain muuttaminen

VM on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta lausuntoa otsikkoasiassa. EK esittää lausuntonaan seuraavan.

EK katsoo, että esitys on pyritty valmistelemaan siten, että ns. toisesta maksupalveludirektiivistä, joka on pääosin täysharmonisointisäädös, johtuvat välttämättömät muutokset kansalliseen olemassa olevaan lainsäädäntöön toteutetaan. Pidämme lähtökohtaa perusteltuna.

Esitetyt muutokset lainsäädäntöön aiheuttanevat muutos- ja ylläpito-kustannuksia etenkin luottolaitostoimialalle, joka joutuu avaamaan rajapintojaan maksutileihinsä maksutoimeksiantopalveluiden ja tilitietopalveluiden tarjoajille. Esitetyn sääntelyn mahdolliset vaikutukset markkinarakenteeseen jäävät tässä vaiheessa hämärän peittoon, sillä se riippuu keskeisesti siitä, tuleeko markkinoille uusia toimijoita ja muuttuuko kuluttajien käyttäytyminen ja lisääntyykö kilpailu näin markkinoilla sääntelyn tavoitteiden mukaisesti.

Lisäksi mahdollisten sääntelyvaikutusten arvioimista tässä vaiheessa vaikeuttaa suuresti EU:n komission direktiivissä annetun valtuutuksen perusteella valmistelemien teknisten sääntelystandardien valmistelun keskeneräisyys. Pidämme tätä erittäin valitettavana.

Komissio on arvioinut, että uusi sääntely aikaansaa kauppiaille koko unionin tasolla vuotuisia kustannussäästöjä 0,9-3,5 miljardia euroa kun verkkomaksuissa siirrytään nykyistä enemmän käyttämään mak-sutoimeksiantopalveluja luottokorttien sijasta. Suhtaudumme arvioon varauksellisesti.

Esityksessä on katsottu, että tilitietojen mahdolliseen hajautukseen liittyy tiettyjä tietoturvariskejä. Pidämme selvänä, että mahdolliset tietoturvariskit jäävät riippumaan mm. siitä, syntyykö alalle em. uusia toimijoita ja millaisia palveluja he kuluttajille ja yrityksille tarjoavat. Katsomme kuitenkin, että mahdollisia tietoturvariskejä olisi tullut komission esityksessä ja HE:ssä yrittää kartoittaa perusteellisemmin.

Teleyrityksiä, rajattua verkkoa ja kauppaedustajia koskevien soveltamisalapoikkeusten kaventaminen on direktiivissä omaksuttu lähtökohta. Suhtaudumme sääntelyvalintaan varauksella sen sinänsä kannatettavista tavoitteista (kilpailuedellytysten tasapuolistaminen jne.) huolimatta, sillä katsomme tavoitteiden toteutumisen käytännössä epävarmaksi. Selvää sen sijaan on, että muutos aiheuttaa toimialalle kustannuksia.