Puolustushallinnon tilaturvallisuustyöryhmän raportti

19.11.2015

Elinkeinoelämän keskusliitto EK lausuu tilaturvallisuustyöryhmän raportista seuraavaa:

Puolustushallinnon suojarakentamisen erikoisosaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on perusteltua ja tärkeää. Työryhmä on tehnyt runsaasti työtä kartoittaessaan mahdollisuuksia puolustushallinnon rakennuslaitoksen osaamisen laajempaan käyttämiseen. Huomioiden, että raportin mukaan esitys koskee koko julkishallintoa (valtion keskus-, alue- ja paikallishallinto, kunnat), kyse olisi erittäin laajasta muutoksesta, joka vaikuttaisi sekä viranomaisten että markkinoiden toimintaan. EK pitää tärkeänä, että ennen lainsäädäntömuutoksiin ryhtymistä asiaa tarkastellaan laajemmin ja kartoitetaan myös muut toimintavaihtoehdot.

Turvallisuustarpeet ovat kiinteä osa kiinteistöjen elinkaaren hallintaa. Valtionhallinnon tilaturvallisuuspalvelut on jo keskitetty Senaatti-kiinteistöt Oy:lle, joka hankkii tarvittaessa toimitilaturvallisuuden ja rakenteellisen turvallisuuden palveluita markkinoilla toimivilta palveluntuottajilta. Puutteita palveluiden saatavuudessa tai tasossa ei ole havaittu, vaan markkinoilla on kattavasti alan osaamista ja toteuttajia. Näin ollen rakennuslaitoksen tehtävien laajentaminen johtaisi päällekkäisyyteen olemassa olevien Senaatti-kiinteistöjen palvelurakenteiden kanssa. Tilaturvallisuuden asiantuntijapalveluiden eriyttämiselle Senaatti-kiinteistöjen nykyisestä toiminnasta ei voida katsoa olevan perusteita.

Raportissa esitetään rakennuslaitokselle osoitettavaksi ensimmäisen kolmen vuoden ajan 850 000 euroa tilaturvallisuuden asiantuntijapalveluiden tarjoamiseen. Raportissa todetaan budjettirahoituksen olevan paras tapa varmistaa rakennuslaitoksen toiminnan resursointi. Palveluiden maksuttomuuden todetaan kannustavan rakennuslaitoksen palveluiden käyttöön. Raportin esitys on siten erittäin ongelmallinen hankinta- ja kilpailulainsäädännön kannalta. Julkishallinto on viime vuosina siirtynyt voimakkaasti kohti kumppanuusajattelua, palveluiden verkostomaista tuottamista sekä niiden hankinnan laajempaa kilpailutusta myös turvallisuussektorilla. Samoin Euroopan unionin toimet tähtäävät kilpailun lisäämiseen kaikissa julkisissa hankinnoissa. Viranomaisen tulo kilpailemaan yritysten kanssa markkinoille sekä kilpailutusvelvoitteen rajoittaminen ei ole terveen kilpailun, hallitusohjelman linjausten tai suomalaisen yhteiskunnan kokonaisedun kannalta hyväksyttävää. EK katsoo, että tilaturvallisuuden asiantuntijapalveluiden tuottamisen tulee olla vapaasti kilpailtavaa toimintaa ja siinä tulee hyödyntää laajasti markkinoilta saatavissa olevaa osaamista.

EK pitää hyvänä, että työryhmä on suorittanut kansainvälistä vertailua. Vertailun johtopäätöksenä voidaan kuitenkin todeta, että verrokkimaissa puolustushallinnonalaan liittyvä erityisosaaminen on pääsääntöisesti eriytetty yhteiskunnan muista toiminnoista.

Raportti sisältää hyvää pohdintaa viranomaisten tietoturvallisuustehtävien hoidosta. Myös EK on mielellään tukemassa tietoturvallisuuden kehittämistä suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta vastustaa suppean valmistelun pohjalta esitettyjä tietoturvallisuuslainsäädännön muutoksia. Muutoksia tulisi käsitellä työryhmässä, joka on kokoonpanoltaan sekä tehtävänannoltaan riittävä ja siinä ovat edustettuina myös keskeiset sidosryhmät. Raportissa esitetty malli johtaisi yritysten näkökulmasta tietoturvallisuuslainsäädännön ja -vastuiden entistä sekavampaan pirstaloitumiseen, kun tavoitteena tulisi olla säännösten selkeyttäminen ja vähentäminen.

Raportissa mainittujen lainsäädäntömuutosten seurauksena olisi julkishallinnon toimitilakustannusten kasvu säästöjen sijaan. Kustannusten nousua ei voi pitää valtionhallinnon toimitilastrategian mukaisena tai muutoinkaan tarpeellisena ja kestävänä kehityksenä valtiontalouden tilanteen näkökulmasta. Rakennuslaitoksen tehtävien laajentaminen ei siten tuottaisi valtion toimitilastrategian mukaista tehokasta, tuloksellista ja joustavaa ratkaisua, vaan johtaisi tehottomuuteen ja päällekkäisiin toimintoihin.

EK toteaa lopuksi, että työryhmän raportissa ei esitetä kestäviä perusteita rakennuslaitoksen tehtävien laajentamiselle. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa rakennuslaitoksen osaamisen kehittämisen sekä palveluiden riittävät käyttömahdollisuudet ilman esitettyjä muutoksia.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja