Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 1 ja 2 ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöä koskeva lupahakemus

15.05.2017

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on jättänyt 26.1.2017 valtioneuvostolle hakemuksen, jolla se hakee ydinenergialain (990/1987) 20 §:ssä tarkoitettua käyttölupaa OL1 ja OL2 -ydinvoimalaitosyksiköiden jatketulle käyttöajalle 2019–2038 sekä tähän liittyen käyttölupaa käytetyn polttoaineen välivarastoinnille sekä matala- ja keskiaktiivisten jätteiden välivarastoinnille samalla aikavälillä.

EK puoltaa TVO:n käyttölupahakemusta edellä mainittuihin tarkoituksiin edellyttäen, että Säteilyturvakeskus (STUK) toteaa laitosyksiköiden käytön jatkamisen vuoteen 2038 turvalliseksi. Perusteluinaan EK esittää muun muassa seuraavia syitä:

  • Suomessa tarvitaan CO2-päästötöntä perusvoiman tuotantoa niin ilmastotavoitteisiin vastaamiseksi kuin sähkön toimitusvarmuuden varmistamiseksi. Tällä hetkellä tuontisähkön osuus on noin viidennes Suomen sähkön kulutuksesta, joten TVO:n Olkiluoto 3:n (OL3) valmistumisen jälkeenkin Suomessa tarvitaan edelleen myös OL1 ja OL2 -ydinvoimalaitosyksiköiden tuottamaa CO2-päästötöntä sähköenergiaa (nyt 17 % Suomen sähköntuotannosta). Samanaikaisesti sähkönkulutuksen odotetaan kasvavan, kun päästötön sähkö korvaa enenevästi suoraa polttoainekäyttöä mm. lämmityksessä ja liikenteessä ja erilaisten sähköisten laitteiden käyttö lisääntyy digitalisoituvassa maailmassa.
  • Nykyisen ydinvoimalaitoskapasiteetin käyttöiän jatkaminen on tehokkaimpia keinoja välttää ilmaston lämpenemistä aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä.
  • Fossiilisiin polttoaineisiin (erityisesti kivihiileen) perustuvan lauhdetuotannon nopea väheneminen ja vaihtelevatuotantoisen uusiutuvan sähköntuotannon reipas lisääntyminen edellyttävät energiajärjestelmän näkökulmasta vakaata peruskuormaa, johon ydinvoima on paras vaihtoehto Pariisin ilmastosopimuksen olosuhteissa.
  • Suomen energiaintensiivinen teollisuus, kuten muukin elinkeinoelämä ja koko yhteiskunta, tarvitsee toimiakseen häiriötöntä, kohtuuhintaista ja ilmastoystävällistä sähköä. Olemassa olevien OL1- ja OL2-laitosyksiköiden käyttöajan jatkaminen vuoteen 2038 ja uusien ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöönotto (OL3 ja Hanhikivi 1) turvaavat näitä kriittisiä tavoitteita.
  • TVO on huolehtinut OL1- ja OL2-laitosyksiköiden kunnossapidosta ja turvallisuudesta jatkuvan parantamisen periaatteella siten, että laitokset ovat mahdollisimman hyvin uutta vastaavassa kunnossa. Suunnitelmallisten investointien samoin kuin viranomaisvaatimusten kiristymisen myötä laitosyksiköiden sähköntuotannon määrä on kasvanut ja turvallisuusjärjestelmät entisestään parantuneet alkuperäisiin laitoksiin verrattuna.