Tuotanto ja investoinnit

Tulosta

Elinkeinorakenne on muuttunut Suomessa: metsä- ja elektroniikkateollisuuden osuus arvonlisäyksestä on laskenut huippulukemista ja palvelujen merkitys kasvanut. Vienti on silti tärkeässä roolissa Suomen taloudelle. Talouskasvu elpyi hitaasti finanssikriisin jälkeen, eivätkä investoinnit yltäneet toivotulle tasolle. Satsaukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat korvanneet osin kiinteitä investointeja. Talouskasvu käynnistyi vasta vuonna 2016 ja päättyi valitettavan nopeasti. Koronaviruksen myötä 2020-luku alkaa heikosti.

Rakennemuutos tuo, rakennemuutos vie

Suomen talouden rakenteet ovat muuttuneet useaan otteeseen viime vuosikymmeninä. Elpyminen 1990-luvun alun lamasta oli talouden kansainvälistyessä nopeaa. Elektroniikkateollisuuden huikean menestys auttoi tässä merkittävästi. Vuosina 1995–2005 Suomen BKT kasvoi keskimäärin 3,7 prosenttia vuodessa.

USA:n asuntomarkkinoilta liikkeelle lähtenyt ns. subprime-kriisi ajoi syksyllä 2008 maailmantalouden poikkeuksellisen vakavaan taantumaan. Tämän seurauksena Euroopassa laukesi julkisen talouden velkakriisi. Vahvasti ulkomaankaupasta riippuvaisena maana Suomi sai osansa vaikeuksista.

Suomen BKT romahti vuonna 2009 peräti 8,3 %. Kokonaistuotanto kääntyi monen vuoden alakulon jälkeen selkeälle kasvu-uralle vasta vuonna 2016, jolloin bruttokansantuote lisääntyi 2,7 % edellisvuodesta. Vuonna 2019 kasvua oli ennakkotietojen mukaan 1 %. Oman lisänsä vaikeuksiin ovat tuoneet Venäjän kaupan pakotteet ja Suomen teollisuuden rakennemuutos. Talouskehityksen pitkäaikaista vaisuutta kuvaa hyvin se, että taantumaa edeltänyt tuotannon taso saavutettiin vasta vuonna 2017.

Monet perinteiset viennistä riippuvaiset teollisuusalat ovat olleet viime vuosina vaikeuksissa. Metsäteollisuudessa joidenkin tuotteiden kysyntä on hiipunut, ja tietoliikennelaitteiden valmistus on huippuvuosiin verrattuna vähäisempää. Tehdasteollisuuden osuus kokonaistuotannosta on laskenut 17 prosenttiin vuoden 2000 yli 25 prosentista.

Suomi on viime vuosien vaikeuksista huolimatta eräs globalisaation kiistattomista menestyjistä, sillä monet yritykset ovat nousseet omalla alallaan globaaleiksi kärkiyrityksiksi. Erikoistuminen ja siirtyminen korkeamman jalostusasteen tuotteisiin on yksi keino menestyä markkinoilla. Muun muassa energia- ja ympäristötekniikka on potentiaalinen menestysala, sillä Suomessa on paljon siihen liittyvää osaamista.

Palvelut nousussa

Palvelujen osuus BKT:sta on kasvanut teollisuuden osuuden pienentyessä. Palvelualoilla on keskeinen osa Suomen taloudessa, sillä yli kaksi kolmasosaa BKT:n arvosta syntyy palveluissa. Palvelut jakautuvat sekä yksityisiin että julkisiin palveluihin. Yksityiset palvelut kattavat lähes kolme neljäsosaa kaikista palveluista.

Yksityisten palveluiden tuotanto on lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikanakin keskimäärin runsaan prosentin vuodessa, kun BKT on samaan aikaan kasvanut vain jokusen prosentin kymmenyksen vuodessa. Yksityisistä palvelualoista merkittävimpiä ovat tuotannon määrällä mitattuina kauppa, liikenne sekä informaatio, viestintä ja kiinteistöala, jonka koko selittyy siihen sisältyvällä kiinteistöjen omistuksella.

Yksityiset palvelut ovat kasvaneet mm. toimintojen ulkoistamisen ja yleisen palveluistumisen myötä. Nopeasti kasvaneita liike-elämän palveluita ovat esimerkiksi tietojenkäsittelypalvelut ja erilaiset asiantuntijapalvelut.

Palvelualoilla työskenteli vuonna 2018 kansantalouden tilinpidon mukaan yli 1,9 miljoonaa ihmistä. Yksityisissä palveluissa yli 1,2 miljoona työllistä. Valtionhallinnossa työskentelee noin 130 000 henkeä ja paikallishallinnossa lähes puoli miljoonaa työntekijää.

Investoinnit uudistavat taloutta ja luovat pohjaa kasvulle

Investoinnit ovat tuotantokapasiteetin lisäyksiä: ne mahdollistavat tuotannon kasvun tulevaisuudessa. Investoinnit ovat kehittyneet pitkään muita kysynnän osatekijöitä hitaammin. Vielä 1980-luvulla Suomen investointiaste oli kansainvälisesti korkea, ja talous oli muutenkin varsin investointivetoinen. Viime vuosina investoinnit ovat olleet vain runsas viidesosa BKT:sta.

Vuonna 2019 investoitiin 56,8 miljardin euron edestä. Kansantalouden investointiaste – investointien osuus bruttokansantuotteesta – oli 24 %. Kaikista kiinteistä investoinneista oli vuonna 2018 rakennuksia 60 % sekä koneita ja laitteita noin 22 %.

Yrityssektorin investoinnit olivat vuonna 2018 noin 28,5 miljardia euroa. Teollisuuden osuus on laskenut alle 20 prosenttiin kaikista kiinteistä investoinneista. Etenkin energia-alan investoinnit ovat lisääntyneet monen vuoden ajan – vuonna 2018 investoinnit sen sijaan vähenivät.

Asuntorakentaminen on ollut viime vuosina ripeää, ja kysyntää on ollut etenkin suurimmissa kasvukeskuksissa. Asuinrakennusinvestoinnit lisääntyivät vuonna 2018 noin 4 %.

Satsauksia tutkimukseen ja kehittämiseen

Tutkimus- ja kehittämismenot ovat osittain korvanneet kiinteitä investointeja. Suomen t&k-menot olivat ennakkotietojen mukaan vuonna 2018 noin 5,9 mrd euroa eli 2,5 % BKT:sta.

Yritysten t&k-menot olivat kansantalouden tilinpidon mukaan vuonna 2018 lähes 3,8 miljardia euroa. Tämä on hyvää kansainvälistä tasoa. Korkeakoulusektorin osuus on noin neljäsosan luokkaa tutkimus- ja kehittämismenojen kokonaissummasta ja muun julkisen sektorin osuus vain noin 9 %.

Sotien jälkeisenä aikana maan infrastruktuuria pyrittiin nopeasti kohentamaan, ja investointeja tuettiin mm. verohelpotuksin ja edullisella rahoituksella. Tuottavuuden kohoamisen ansiosta koneisiin ja laitteisiin tai yritysten rakennusinvestointeihin ei tarvita enää entisenlaisia summia.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan panostamalla pysytään mukana teknisessä kehityksessä ja pystytään nostamaan tuotteiden ja palvelujen jalostusastetta.