Äimälä bloggaa: Kanta kiky-tunteihin entinen

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi 3.2.2020 tuomion, jossa se katsoi, että työnantaja ei voinut pidentää työntekijän työaikaa kiky-sopimuksen mukaisesti 24 tunnilla vuodessa. Tuomiota on syytä kritisoida sekä perusteluiden että lopputuloksen osalta.

Olen käsitellyt samaa teemaa aikaisemmassa blogissani erään toisen samankaltaisen käräjäoikeuden tuomion johdosta. Kuten jo silloin totesin, juridisesti kysymys on tiivistetysti kahdesta asiasta: 1) Onko työehtosopimuksella mahdollista poiketa ns. edullisemmuusperiaatteesta? Edullisemmuusperiaate tarkoittaa sitä, että jos samasta asiasta on sovittu eri tavalla työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa, valitaan työntekijälle edullisempi vaihtoehto. 2) Jos edullisemmuusperiaatteesta poikkeaminen on sallittua, onko niin myös tehty kyseisen työehtosopimuksen osalta?

Näihin kysymyksiin vastaaminen kuuluu työtuomioistuimen toimivaltaan. Käräjäoikeus olikin pyytänyt työtuomioistuimelta lausuntoa, jossa työtuomioistuin vastasi myöntävästi kumpaankin edellä mainittuun kysymykseen. Käräjäoikeus ei perusteluissaan suoranaisesti kritisoi työtuomioistuimen lausuntoa ja hyväksyy sinänsä sen, että edullisemmuussääntö voidaan poissulkea ja että näin on myös tarkoitettu tehdä kyseisessä työehtosopimuksessa.

Hämmästyttävästi käräjäoikeus kuitenkin päätyy siihen, että edullisemmuussäännön poissulkeminen voi koskea vain 1.11.2016 jälkeen solmittuja työsopimusehtoja eli käytännössä vain uusia työntekijöitä. Työtuomioistuin ei tehnyt lausunnossaan tällaista rajausta eikä myöskään aikaisemmassa samankaltaisessa käräjäoikeuden ratkaisussa perusteltu lopputulosta tällä tavoin.

Tällaiseen erotteluun ei ole viitattu myöskään edullisemmuusperiaatteen poissulkemista koskevassa oikeuskirjallisuudessa tai oikeuskäytännössä eikä se ylipäänsä sovellu lainkaan eri normien välistä etusijaa koskevaan arviointiin. Kaiken lisäksi se johtaisi vanhojen ja uusien työntekijöiden erilaiseen kohteluun, mihin on suhtauduttu hyvin kielteisesti viimeaikaisessa oikeuskäytännössä tasapuolisuusvelvoitteen vastaisena.

Aikaisemmasta käräjäoikeuden tuomiosta on valitettu hovioikeuteen. Pidän todennäköisenä, että myös tästä tuomiosta valitetaan. Ratkaisut on perusteltu varsin eri tavalla. Näissä olosuhteissa en edelleenkään näe syytä muuttaa aikaisempaa työtuomioistuimen kannan mukaista linjaa, jonka mukaan kiky-tunnit koskevat kaikkia työntekijöitä heidän työsopimuksensa työaikaehdosta ja työhöntulohetkestä riippumatta.