Liikennekaari vetää uudistuksia

Suo­mes­sa pu­hu­taan ja teh­dään pal­jon uu­dis­tus­työ­tä. Hyvä niin, kos­ka Suo­mi kai­paa uu­dis­ta­mis­ta, kirjoittaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies Suomenmaan nettiblogissa.

Uu­det lii­ke­toi­min­ta­mal­lit, alus­ta­ta­lous sekä di­gi­ta­li­saa­ti­on ja te­ko­ä­lyn hyö­dyn­tä­mi­nen ovat voit­to­puo­li­ses­ti myön­tei­siä asi­oi­ta. Tä­hän kaik­keen liit­tyy kui­ten­kin uh­kia – mi­ten mi­nun työl­le­ni ja lii­ke­toi­min­nal­le­ni käy, kun uu­dis­tuk­set val­taa­vat alaa?

Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa vaih­to­eh­toi­na ovat kä­per­ty­mi­nen ja puo­lus­tau­tu­mi­nen tai en­nak­ko­luu­lo­ton uu­dis­ta­mi­nen. En­sim­mäi­ses­tä ta­vas­ta on esi­merk­ke­jä maa­il­mal­la – Trump ja Bre­xit etu­jou­kois­sa.

Tä­hän kri­tiik­kiin ja tyy­ty­mät­tö­myy­teen pi­tää suh­tau­tua va­ka­vas­ti. Kak­ku ei ja­kau­du ta­sai­ses­ti. Uu­dis­tus­ten hyö­ty­jen myy­mi­nen ei kui­ten­kaan ole help­poa.

Suo­mes­sa uu­dis­tus­työ kul­mi­noi­tuu sote-uu­dis­tuk­seen. Sitä on val­mis­tel­tu kym­me­nen vuot­ta ja ai­na uu­del­leen ja uu­del­leen se on koh­dan­nut es­tei­tä. Nyt suu­ri ky­sy­mys on uu­dis­tuk­sen ja pe­rus­tus­lain suh­de. Sen kuu­lem­me jos­kus en­si vuo­den ai­ka­na.

So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa on sa­to­ja la­ke­ja, jot­ka sää­te­le­vät hen­ki­lö­tie­to­ja. Jos so­ten hyö­dyt ai­o­taan saa­vut­taa, tu­lee tie­don liik­kua mut­kat­to­mas­ti hoi­to­ket­jun mu­ka­na. Sa­moin pal­jon mai­nos­tet­tu in­teg­raa­tio to­teu­tuu vain, jos lain­sää­dän­tö sen mah­dol­lis­taa.

Te­ko­ä­lyn so­vel­ta­mi­ses­sa on mo­ni­ta­soi­sia haas­tei­ta – eet­ti­siä, tek­no­lo­gi­sia, ope­ra­tii­vi­sia sekä lain­sää­dän­nöl­li­siä. Jäl­kim­mäi­siä ei tule vä­hek­syä.

Te­ko­ä­lyn so­vel­ta­mi­nen me­nes­tyk­sel­li­ses­ti edel­lyt­tää niin pe­rus­tus­lain lä­päi­syä kuin eri­tyis­lain­sää­dän­nön tu­kea. Tämä työ pi­tää käyn­nis­tää vä­lit­tö­mäs­ti, jot­ta So­ten kal­tai­nen ti­lan­ne ei jat­ku – lain­sää­dän­tö tu­lee ar­vi­oi­da ja tar­vit­ta­es­sa muut­taa en­nal­ta.

Pää­mi­nis­te­ri Juha Si­pi­lä teki EU:n huip­pu­ko­kouk­ses­sa aloit­teen, et­tä te­ko­ä­lyn EU-ta­soi­nen ar­vi­oin­ti to­teu­te­taan. Hyvä ja tär­keä aloi­te.

Tun­tuu sil­tä, et­tä lain­sää­dän­nön mah­dol­lis­ta­mi­nen tu­lee Suo­mes­sa jäl­ki­kä­teen. Ei ai­van, on meil­lä poik­keus­kin – lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riö ja lii­ken­ne­kaa­ri. Tämä lain­sää­dän­tö avaa mark­ki­noi­ta ja mah­dol­lis­taa uu­dis­tuk­set.

Uu­sia asi­a­kas­läh­töi­siä pal­ve­lu­ja voi­daan ot­taa käyt­töön. Suo­mi voi­si ol­la edel­lä­kä­vi­jä eri liik­ku­mis­muo­dot yh­dis­tä­vis­sä pal­ve­luis­sa.

Näil­le pal­ve­luil­le on kas­va­vaa ky­syn­tää maa­il­mal­la ja suo­ma­lai­set in­no­vaa­ti­ot voi­vat len­tää sin­ne. Työ­tä ja uu­sia työ­paik­ko­ja. Hyvä mi­nis­te­ri Ber­ner.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Suomenmaassa 8.11.2017