Latu auki sote-paketin korjaamiselle

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 17/2021 vp antaa eväitä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lakipaketin korjaamiselle. Perustuslaki sallii perustettaville hyvinvointialueille alkuperäistä esitystä laajemmat mahdollisuudet toteuttaa palvelujen järjestämisvastuu tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Erityisesti korjaamista kaipaavat yksityisten palvelujen hankintasäännökset sekä ulkoistussopimusten irtisanominen ja mitätöinti. Korjauksia kannattaa valmistella hallituksessa, toki vastuu korjauksista kuuluu myös eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Perustuslakivaliokunnan mielestä perustuslaki ”…ei edellytä, että julkisyhteisöt huolehtisivat kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta”. Valiokunta korostaakin, että oikeus riittäviin palveluihin ”…ei turvaa mitään nimenomaista tapaa tarjota palveluja”, vaan se …”merkitsee siten vaatimusta palvelujen riittävästä tarjonnasta maan eri osissa asuville”.  Valiokunta toteaa vielä muun muassa, että esitettyä ”…väljempikin sääntely yksityisen palveluntuottajan oikeudesta tehdä palvelutarpeen arviointia on siten perustuslain kannalta mahdollinen”. Palvelujen tuottamisen ulkoistamissopimusten mitätöinneistä valiokunta katsoo, että edellytyksiä on täsmennettävä ja kynnystä nostettava sitomalla ”…mitättömyys esimerkiksi siihen, että sopimus vaarantaa olennaisesti ja vakavasti…turvattujen oikeuksien toteutumisen”.

Nämä tulkinnat ovat merkityksellisiä, koska hallitus perusteli riittävää omaa palvelutuotantoa ja yksityisten palvelujen hankintakieltoja nimenomaan perustuslain vaatimuksilla. Perustelut ovat siis osoittautuneet virheellisiksi ja lakiesityksen korjaaminen tältä osin on mahdollista. Ulkoistussopimusten mitätöintisäännökset on pakko kirjoittaa uusiksi, jos laki halutaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Perustettavat hyvinvointialueet tarvitsevat aidot mahdollisuudet valita järjestämisvastuun sisältämille palveluille fiksuin tuottaja, jotta palvelujen saatavuus, laatu ja tuottavuus paranevat toivotusti. Siksi maan hallituksen tulee arvioida uudelleen, miten lakiin kirjataan vaatimus riittävästä omasta julkisesta tuotannosta, ja miten palvelujen hankintasäännöksiä kannattaa joustavoittaa.

Jos poliitikkojen, heidän avustajien ja keskeisten virkamiesten puheisiin on uskominen, tahtoa uudelleenarviointiin ja korjauksiin pitäisi olla, koska ainakin puheissa yksityiset sote-tuottajat nähdään arvokkaina kumppaneina. Olennaista on, että kaikki palvelujen hankintakiellot ja oman tuotannon vaatimukset käydään yksitellen läpi ja epätarkoituksenmukaisista edellytyksistä luovutaan. Yksityiskohtaisia ehdotuksia on jo toimitettu eduskunnan valiokunnille ja ne ovat tietysti vapaasti käytettävissä.

Korjaukset on järkevintä valmistella hallituksessa, koska kyseessä on iso kokonaisuus. Hallitus joutunee joka tapauksissa uudelleen töihin, koska julkisomisteisten yhtiöiden asemaa koskeva mahdollinen säädösvalmistelu on perustuslakivaliokunnan mielestä tehtävä valtioneuvostossa.

Vastuu korjauksista kuuluu toki myös eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Se on kuullut laajalti asiantuntijoita, saanut muiden valiokuntien lausuntoja ja tiettävästi jo keskustellutkin muutostarpeista ja -mahdollisuuksista. Silläkin on näytön paikka.