EK:n yrityskysely: Ukrainan sodalla vaikutuksia yritysten investointeihin, liikevaihtoon ja työllistämisaikomuksiin

28.03.2022

Sodan ja sen myötä syntyneen kansainvälisen kriisin haittavaikutuksia raportoidaan yleisesti kotimaisessa yrityskentässä. Huomattava määrä yrityksistä arvioi sodan pienentävän niiden liikevaihtoa sekä heikentävän investointiaikomuksia. Myös työllistämisaikomukset ovat vähentymässä. Tiedot käyvät ilmi EK:n yrityskyselystä, johon vastasi yli tuhat työnantajayritystä.

44 prosenttia yrityksistä arvioi liikevaihtonsa pienentyvän sodan takia. Keskisuurista yrityksistä peräti 61 prosenttia olettaa liikevaihtonsa vähentyvän ainakin jossain määrin. Kyselyn perusteella 45 prosenttia työnantajayrityksistä arvioi sodan heikentävän niiden investointiaikomuksia. Etenkin rakentamisessa sota on heikentänyt investointiaikomuksia.

”Sota ja sen tuoma kriisi koettelee yrityskenttää. Toimialaa katsomatta liikevaihdon odotetaan supistuvan ja investointeja joko siirretään tai jäädytetään. Olisi pian päästävä ratkaisuun, jolla inhimilliset kärsimykset saadaan loppumaan ja usko markkinoihin palaamaan”, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Samalla hintojen nousun merkittäviä haittavaikutuksia raportoitiin yleisesti toimialasta ja yrityskoosta riippumatta. Elintarvikkeiden hinnan nousu haittaa enemmän pienyrityksiä erityisesti palvelualoilla. Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuusongelmat ja nykyinen hintataso haittaavat varsinkin teollisuutta ja rakentamista. Lisäksi sota on lisännyt raaka-aineiden, komponenttien ja muiden tarvikkeiden saatavuusongelmia etenkin suuremmissa yrityksissä.

Työllistämisaikomuksissa laskua

Kyselyssä 38% vastaajista arvioi työllistämisaikomustensa vähentyvän sodan takia. Vastauksissa ei ollut merkittäviä eroja eri yrityskokoluokissa.

”Työllisyyskehitys on ollut viime aikoina oikeansuuntainen. Nyt tämä kriisi iskee myös yritysten työllistämisaikomuksiin. Tällä on luonnollisesti vaikutusta suuressa kuvassa julkisen talouden kestävyyteen”, Häkämies sanoo.

Kyselystä:

EK teki kyselyn jäsenyrityksilleen 21.-22.3.2022. Tulokset perustuvat kerättyyn yritysaineistoon ja siitä tehtyihin analyyseihin. Analyyseissä oli mukana yhteensä 1 003 työnantajayrityksen vastaukset. Aineiston analyyseissä on hyödynnetty päätoimialojen ja yrityskokoluokkien mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat yleistettävissä suuntaa antavasti työnantajayritysten perusjoukkoon. Tuloksia tulkittaessa on huomattava, että vastausaktiivisuus tämänkaltaisissa kyselyissä voi muodostua suurimmaksi kriisistä eniten kärsivissä yrityksissä.

Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan