EK:n kyselytutkimus: Neljännes yrityksistä näkee kiertotaloudessa bisnesmahdollisuuden

Suomalaiset yritykset ovat valmiita kiertotalouteen. Jotta myös pk-kenttä saadaan laajasti mukaan kasvuun, tulee investointien, innovaation ja pilotoinnin edellytyksiin saada ripeää parannusta. Kasvu- ja työllistämispotentiaalia on myös ruuhka-Suomen ulkopuolella, kotimarkkinoita hyödyntäen.

EK selvitti marraskuussa 2015 tehdyllä kyselytutkimuksella jäsenyritystensä arvioita kiertotaloudesta. Tulokset osoittavat, että suomalaiset yritykset ovat hyvin kartalla kiertotalouden mahdollisuuksista. Ne kommentoivat kiertotalouden logiikan olleen yritystoiminnan ydintä jo kauan ennen käsitteen syntymistä.

Mitä kasvuhakuisempi tai isompi yritys on, sitä vahvemmin se on suuntautunut kiertotalouteen. Eniten uusia liiketoimintamahdollisuuksia nähdään energia- ja materiaalitehokkuudessa. Suuryritykset ja teollisuus ovat pisimmällä myös käytännön toimenpiteissä. Taloutemme perinteinen kivijalka uudistuu siis vahvasti myös kiertotalouden keinoin.

Tutkimustulosten valossa kiertotalouden potentiaalia löytyy niin kaupungeista kuin maaseudultakin. Esimerkiksi cleantech-liiketoimintaan verrattuna kiertotalousbisnes ei ole – ainakaan toistaiseksi – yhtä vientivetoista, vaan liiketoiminnan kasvun edellytyksiä nähdään myös kotimarkkinoilla ja alueellisesti.

Kokeilujen ja pilotoinnin mahdollistaminen on yritysten mukaan tehokas tapa, jolla poliittiset päättäjät voivat edistää kiertotaloutta. Päättäjiltä peräänkuulutetaan myös ennakoitavampaa toiminta- ja investointiympäristöä. Avoimissa vastauksissa korostuivat mm. työlainsäädännön ja työmarkkinoiden joustavoittaminen, yritysmyönteinen verotus, hallinnollisen taakan ja sääntelyn purkaminen sekä lupaprosessien sujuvoittaminen.

Verkostojen ja uusien kumppanuuksien merkitystä korostettiin kiertotalouden vauhdittamisessa: eri toimialat ja eri elinkaaren vaiheen yritykset pitäisi saada paremmin yhteistyöhön.

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies:

– Kyselymme osoittaa, että kiertotalouden mahdollisuuksiin ovat tarttuneet erityisesti ne yritykset, jotka hakevat vahvaa kasvua. Nyt on tärkeää saada tämä positiivinen ilmiö skaalattua laajasti suomalaiseen pk-kenttään.

Tulokset tiivistettyinä:

 • 25 prosenttia suomalaisista yrityksistä arvioi, että kiertotalous on mahdollisuus laajentaa tai kehittää nykyistä liiketoimintaa.
 • Kiertotalous-käsite on tuttu 74 prosentille vastaajista. Samaan aikaan yritykset kommen-toivat kiertotalouden logiikan olleen yritystoiminnan ydintä jo kauan ennen käsitteen syntymistä.
 • Mitä kasvuhakuisempi tai isompi yritys on, sitä vahvemmin se on suuntautunut kiertota-louteen. Suuryritykset ja teollisuus ovat pisimmällä käytännön toimenpiteiden toteuttamisessa.
 • Kiertotalouden mahdollisuudet tunnistetaan niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. • Eniten uusia liiketoimintamahdollisuuksia nähdään energia- ja materiaalitehokkuudessa. Yli 40 % vastaajista näki tässä kiertotalouden osa-alueessa eniten potentiaalia.
 • Vastaajat arvioivat myös kiertotalouden edistämisen keinoja:
  • Verkostojen ja uusien kumppanuuksien merkitystä korostettiin; eri toimialat ja eri elinkaaren vaiheen yritykset pitäisi saada paremmin yhteistyöhön.
  • Kokeilujen mahdollistaminen on tehokkain tapa, jolla poliittiset päättäjät voivat edistää kiertotaloutta.
  • Päättäjiltä peräänkuulutettiin myös ennakoitavampaa toiminta- ja investointiympäristöä.

Marraskuussa 2015 toteutettuun kyselyyn vastasi 524 erikokoista työnantajayritystä. Aineiston analysoimisessa hyödynnettiin yrityskoon mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä Suomen työnantajayritysten kokonaispopulaatioon. Tulokset ovat luonteeltaan suuntaa-antavia.

Kiertotaloustutkimuksen tulokset presentaatiomuodossa (PDF).

Tutustu myös EK:n arvioihin EU:n komission kiertotaloustoimintasuunnitelmasta,

Hyödynnä myös tietopaketti, johon on tiivistetty
– kiertotalouden toimintaperiaatteet ja toteutuminen yritystoiminnassa
– EK:n näkemys kiertotalouden edistämisestä
– kiinnostavia suomalaisia kiertotalousyrityksiä yhteyshenkilöineen.