Osaamista tulee kehittää nykylainsäädännön pohjalta

22.01.2013

EK:n hallituksen syksyllä 2012 hylkäämä malli koulutusvapaista oli monimutkainen ja byrokraattinen. EK on tänään jättänyt palkansaajakeskusjärjestöille olennaisesti yksinkertaisemman mallin osaamisen kehittämiseksi. EK:n hallitus on 21.1.2013 hyväksynyt esityksen.

Uudessa mallissa ei säädettäisi uutta erillistä lakia, vaan ratkaisu rakentuisi voimassa olevien yt-lain, opintovapaalain, koulutusrahastolain ja verolainsäädännön pohjalle.

Uudessa mallissa myös työnantajan veroetuutta on olennaisesti yksinkertaistettu ja palkansaajien saaman koulutuksen verotusta esitetty muutettavaksi oikeudenmukaisemmaksi. Lisäksi työnantajien veroetuus kattaisi myös työpaikalla tapahtuvan koulutuksen.

Nykyisin työnantajan maksama uusiin tehtäviin ja ammatilliseen tutkintoon tähtäävä koulutus on palkansaajalle verotettavaa tuloa. Uudessa mallissa työnantajan kustantama koulutus ei muodostaisi palkansaajalle verotettavaa etuutta.

Opintovapaalaissa on jo nyt erittäin pitkälle menevät opintovapaaoikeudet. Erillinen kolmen päivän koulutusvapaa voimassa olevien opintovapaaoikeuksien päälle olisi perusteeton. EK esittää, että lyhyen, opintovapaalakiin nojautuvan ammatillisen koulutuksen ajalta voitaisiin rajatuin edellytyksin maksaa Koulutusrahastosta koulutustukea. Lyhyt koulutustuki olisi nykyisen aikuiskoulutustuen suuruinen. Koulutuksen kriteerit ja rahoitus olisivat entiset.

Lisätietoja: johtaja Lasse Laatunen 0400-423715

***********************************

LIITE: EK:n malli osaamisen kehittämiseksi

Periaatteet:

1.    Erillistä lakia ei säädetä. Ratkaisu rakennetaan voimassaolevien yt-lain, opintovapaalain, koulutusrahastolain ja verolainsäädännön pohjalle.

2.    Työnantajan järjestämä ammatillinen koulutus: yt-lain 4 luvun 16 pykälä. (henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet). Koulutussuunnitelman sisältöä selkeytetään. Muutoin nykysäännös.

3.    Yt-lain ulkopuoliset yritykset: Ei koulutussuunnitelman laatimisvelvoitetta. Laadittava ja henkilöstöä kuultava, jos haluaa ylimääräisen veroedun. Muutoin ei.

4.    Työntekijän omaehtoinen ammatillinen koulutus: opintovapaalain 4 § (opintovapaaoikeus). Ennallaan.

Koulutusrahastolakiin uusi säännös: lyhytaikaisesta, opintovapaalain 4 pykälän opintovapaaoikeuteen perustuvasta omaehtoisesta ammatillisesta koulutuksesta voi kerran viidessä vuodessa hakea enintään viideltä päivältä (nyk. opintovapaalain 4 pykälä) Koulutusrahastolta lyhyttä koulutustukea. Lyhyt koulutustuki on aikuiskoulutustuen suuruinen ja koulutuksen kriteerit ovat samat, samoin kuin rahoitus. Lyhyt koulutustuki on haettava yhdellä kertaa.

5.    Verokannuste: työnantajalle maksetaan verokannuste henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisestä, joka on toteutettu koulutussuunnitelman mukaisesti. Kannuste koskisi myös niitä yrityksiä, jotka tekevät koulutussuunnitelman siitä huolimatta, etteivät kuulu yt-lain piiriin.

Verovähennyksen lisämäärä on 70 % työntekijöiden keskimääräisestä päiväpalkasta sivukuluineen kerrottuna koulutuspäivien lukumäärällä. Vähennys koskisi myös sellaista osaamisen kehittämistä, jonka aikana työntekijän työpanos on työnantajan käytettävissä.

Lisäksi verolainsäädäntöä muutetaan niin, ettei työnantajan kustantama koulutus muodosta työntekijälle verotettavaa etua.

6.   Voimaantulo:
– kohdat 2 ja 5: 1.8.2013
– kohta 4: 1.1.2015

7.    Kustannusten seuranta: Uudistuksen kustannuksia seurataan järjestelmällisesti ja tarvittaessa menokehitykseen puututaan.