Suomalaisyritysten odotukset uudelle EU-kaudelle: panostetaan parempaan sääntelyyn, rahoituksen saatavuuteen ja sisämarkkinoihin

17.06.2024

Selvitimme suomalaisilta työnantajayrityksiltä niiden arvioita EU-politiikan tavoitteista vaalikaudelle 2024–2029. Kolmesta kysytystä teemasta eniten sai kannatusta parempi sääntely. Eritoten pk-yritykset korostivat tarvetta helpottaa rahoituksen saatavuutta. Vientiyritykset liputtavat sisämarkkinoiden kehittämisen puolesta.

Suomalainen työnantajakenttä seisoo vankasti Euroopan unionin takana. Haluamme antaa aktiivisen panoksen unionin tulevaan kehittämiseen. Yli 900 työnantajayritystä vastasi kyselyymme EU:n tärkeimmistä kehittämiskohteista tulevalla lainsäädäntökaudella.

Listan kärkeen nousi parempi sääntely. 90 prosenttia yrityksistä arvioi, että yrityksiin kohdistuvan sääntelyn ja byrokratian vähentäminen on EU:ssa erittäin tärkeää (60 %) tai melko tärkeää (30 %).

Myös EU-rahoituksen saatavuus nähdään tärkeänä. 82 prosenttia yrityksistä arvioi, että rahoituksen saatavuuden parantaminen on erittäin tärkeää (43 %) tai melko tärkeää (39 %).

55 prosenttia piti EU:n sisämarkkinoiden kaupankäynnin helpottamista erittäin tärkeänä (24 %) tai melko tärkeänä (31 %). Yli 250 hengen yrityksistä 86 prosenttia piti sisämarkkinoiden sujuvoittamista erittäin tai melko tärkeinä. Toimialoittain jaoteltuina teollisuusyritykset korostivat sisämarkkinoita eniten.

Kun huomioidaan pelkästään ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten vastaukset, saavat kaikki kolme EU-tavoitetta entistä vahvempaa kannatusta. Tällöin 95 prosenttia pitää sääntelyn parantamista melko tai erittäin tärkeänä. Vastaava luku on rahoituksen saatavuuden osalta 90 prosenttia ja sisämarkkinoiden kehittämisen osalta 87 prosenttia.

Elinkeinoelämän keskusliitto huomioi työnantajayritysten toiveet omassa vaikuttamistyössään, sanoo EK:n EU-johtaja Lotta Nymann-Lindegren:

“Euroopan kilpailukyvyn parantaminen on nostettava seuraavan EU-komission tehtävälistan kärkeen. Toimiva, kannustava ja oikein kohdennettu sääntely on olennainen osa tätä työtä. Meidän on Euroopassa huolehdittava siitä, että toimintaympäristö on kannustava, rahoitusmahdollisuudet hyvät ja sisämarkkinat toimivat. Näin edistämme tehokkaasti myös vihreää siirtymää.”

”Nykyinen EU-komissio on jo ottanut tavoitteekseen raportointitaakan vähentämisen 25 prosentilla ja tätä työtä on jatkettava. Myös vaikutusten arviointiin on jatkossa kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota.”

Yrityskysely toteutettiin toukokuussa 2024 ja siihen vastasi 922 työnantajayritystä. Aineiston analyyseissä hyödynnettiin päätoimialojen ja yrityskoon mukaan laskettuja painokertoimia; tulokset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä työnantajayritysten perusjoukkoon.

Tulokset infografiikan muodossa

EK:n tavoitteet uudelle EU-kaudelle