Työaikalakia ei tule uudistaa mietinnön pohjalta

07.07.2017

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mielestä maan hallituksen ei tule aloittaa työaikalain uudistamista työryhmän mietinnön pohjalta. EK:n mukaan mietintö ei sisällä työmarkkinoiden kaipaamia uudistuksia, jotka johtaisivat työpaikkojen lisääntymiseen ja talouden kasvuun. EK:n asiantuntija Mika Kärkkäinen painottaisi työaikalain uudistamisessa paikallista sopimista ja pykäläviidakon karsimista.

Työryhmän tehtävänä on ollut päivittää työaikalain säännökset 2020-luvun tarpeisiin ja ottaa huomioon yhteiskunnassa tapahtuneet työelämän muutokset. EK:n mielestä tavoite on tärkeä, jotta työaikalaki ja muu työlainsäädäntö eivät jää jälkeen yritysten toimintaympäristön muutoksista, eivätkä haittaa parempaa työllisyyskehitystä.

– Mietintö ei kuitenkaan pysty vastaamaan työelämän haasteisiin. Esitys pohjautuu voimassa olevaan työaikalakiin, eikä ota huomioon työtapojen muutoksia ja tulevaisuuden haasteita, EK:n asiantuntija Mika Kärkkäinen toteaa.

Työryhmän työssä ei myöskään ole otettu huomioon EU-lainsäädännön tarjoamia mahdollisuuksia päivittää lait nykyaikaan.

– EU-sääntelyn liikkumavara on mietinnössä jätetty käyttämättä esimerkiksi yötyön osalta. Toisin kuin EU-sääntely määrittää, yötyön säännöllinen teettäminen on mietinnössä lähtökohtaisesti kiellettyä. Rajoitusten säilyttäminen voisi pahimmillaan mitätöidä jopa kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen. EK:n mielestä yötyö tulisikin sallia kaikilla aloilla, Kärkkäinen selventää.

Asiantuntijatyö ei kysy aikaa eikä paikkaa

Työryhmän työssä ei ole ymmärretty asiantuntijatyön muuttunutta luonnetta. EK:n mielestä asiantuntijat tulisi entistä useammin voida rajata lain soveltamisen ulkopuolelle, koska työ ei ole aikaan tai paikkaan sidottua.

Myös mietinnön työaikapankkien yletön sääntely tuhoaisi toimivan järjestelmän. Työaikapankit ovat hyödyllisiä sekä työnantajille että työntekijöille, mistä osoituksena on, että työehtosopimuksissa on työaikapankkeja koskevia määräyksiä.

– Nykyisin säännöllistä työaikaa voidaan usein siirtää pankkiin, mutta mietinnössä pankkiin voisi siirtää vain säännöllisen työajan ylittäviä tunteja. Tämä ei edistäisi joustavia työaikajärjestelyjä ja toimisi huonona mallina paikalliselle sopimiselle.

EK kannattaa paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisäämistä erityisesti työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Lakiesityksen mukaan paikallinen sopiminen voitaisiin kuitenkin estää työehtosopimuksella. Sopimismahdollisuuksia ei ole lisätty erilaisiin työaikakorvauksiin vaan pikemminkin niitä vähennetään. Tämä merkitsee taka-askelta paikallisessa sopimisessa.

Keikkatyösopimusten pelisääntöjä ei pidä vaikeuttaa.