Vetoomus uusille EU-päättäjille: Finanssialan EU-sääntelyn tehtailuun tuumaustauko

02.06.2014

Pienten ja keskisuurten yritysten merkitys Euroopan taloudessa etenkin uusien työpaikkojen luojana on huomattava. Siksi pk-yritysten toimintaedellytyksistä pitää huolehtia. Yritysten on saatava rahoitusta kasvaakseen. Näin linjaavat Suomen Yrittäjät, Finanssialan Keskusliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto.

Kasvua ja työllisyyttä ei voi lisätä, jos rahoitusjärjestelmä ei toimi hyvin. Pankeilla on keskeinen rooli EU:ssa yritysten rahoituksessa, sillä yli kolme neljäsosaa yritysrahoituksesta tulee pankeilta.

Viime vuosina yritysten rahoituksen ehdot ovat kuitenkin tiukentuneet ja hinta noussut. Näin on käynyt myös Suomessa. Suurin syy tähän on se, että pankkien sääntely on lisääntynyt. Tämä on hidastanut yritysten kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä.

Suomen Yrittäjät, Finanssialan Keskusliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto vetoavat vastavalittuihin EU-päättäjiin:

  • On otettava tuumaustauko finanssialan EU-sääntelyn tehtailuun ja keskityttävä soveltamaan nykyistä sääntelyä. Varsinkin sääntelyn yhteisvaikutukset ja ristiriitaisuudet muiden säännösten kanssa on otettava valmistelussa paremmin huomioon. Euroopan ei pidä asettaa itselleen sellaisia rajoitteita, joilla annamme kilpailuedun muille maanosille.
  • Pk-yritysten luottojen riskipainolievennyksiä on jatkettava pankkien vakavaraisuusvaatimuksissa. Rahoituksen turvaamiseksi pääomavaatimuksia ei saa enää kiristää. On etsittävä uusia tehokkaita keinoja rahoituksen saatavuuden helpottamiseksi.
  • Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa 2014 tiedonannon pitkäaikaisen rahoituksen saatavuuden parantamiseksi EU:n alueella. Komissio korostaa pk-yritysten rahoituksen saatavuutta talouskasvun turvaamiseksi. On tärkeää varmistaa, että toimet helpottavat Suomen yritys- ja finanssisektorien toimintaa.

Uusien EU-päättäjien on hylättävä seuraavat valmisteilla olevat lainsäädäntöuudistukset:

Pankkien rakennerajoituksista haittaa yrityksille

Pankkien rakennerajoitukset koituisivat pankkien asiakkaiden haitaksi, sillä ne heikentäisivät pankkien mahdollisuuksia palvella asiakkaitaan monipuolisesti. Esimerkiksi markkinatakaustoiminnan eriyttäminen muusta pankkitoiminnasta haittaisi yritysten arvopaperimuotoista varainhankintaa markkinoilta ja nostaisi sen kustannuksia.

Kaiken kaikkiaan pankkien rakenteille kaavaillut rajoitukset haittaisivat pankkien mahdollisuuksia palvella asiakkaitaan nykyisessä laajuudessa ja nykyisillä hinnoilla. Lisäksi ne olisivat ristiriidassa yritysrahoituksen monipuolistamispyrkimysten kanssa. EU-komissio on epäsuorasti myöntänyt, että rajoituksilla olisi kielteisiä vaikutuksia yritysrahoitukseen.

Suomi on ilmoittanut tukevansa komission esitystä. Tämä kanta on tehty riittämättömään tietoon nojaten. Vaikutusarviointi on hyvin puutteellinen, vaikka asetus voisi toteutuessaan koskea viittä tai kuutta suurta pohjoismaista pankkia.

Rahoitusmarkkinavero hyydyttäisi Euroopan taloutta

Rahoitusmarkkinavero hyydyttäisi Euroopan taloutta. Rahoitusmarkkinaveron käyttöönotto lisäisi finanssialan ja sen asiakkaiden kustannuksia, heikentäisi rahoitusmarkkinoiden toimivuutta ja johtaisi markkinatoimintojen siirtymiseen EU:n ulkopuolisiin maihin.

Vaikka Suomi ei ole mukana veron käyttöönottoa valmistelevien maiden joukossa, veron käyttöönotto maajoukon piirissä olisi haitallista myös suomalaiselle finanssialalle, sillä se joutuisi todennäköisesti maksamaan veron tietynlaisten transaktioiden yhteydessä. Pankit ja muut finanssilaitokset toimivat markkinoilla välittäjän roolissa, joten välitystoimintaan kohdistuva vero siirtyisi pitkälti niiden asiakkaiden maksettavaksi.

Lue lisää oheisesta muistiosta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Järventaus, Suomen Yrittäjät, p. 050 336 0015
Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, Finanssialan Keskusliitto, p. 020 793 4210
Johtaja Leena Mörttinen, Elinkeinoelämän keskusliitto, p. 050 521 7269